Republica Moldova

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

HOTĂRÎRE Nr. 415 
din  25.05.2011

cu privire la aprobarea Regulamentului pentru
furnizarea şi utilizarea gazelor naturale

Publicat : 12.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 1126

    MODIFICAT
    RMO169 din 10.08.12, MO166-169/10.08.12, pag.101


Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 835 din 03.08.2011
Ministrul justiţiei
Oleg EFRIM   _____________________


    Întru reglementarea raporturilor juridice dintre operatorul reţelei de transport, operatorii reţelelor de distribuţie, furnizori şi consumatorii finali, în temeiul art. 47 şi art. 54 alin. (5) din Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art. 31), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, în redacţie nouă.
    2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 304 din 7 august 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162-164, art. 471), înregistrat la Ministerul Justiţiei la data de 13 august 2008, cu numărul 594.
    3. Direcţia reglementări şi licenţiere va monitoriza aplicarea de către participanţii la piaţa gazelor naturale a prevederilor Regulamentului aprobat.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU
    REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ                                       Victor PARLICOV

    Directori                                                                                        Marin Profir
                                                                                                           Leonid Belinschi
                                                                                                           Nicolae Raileanu

    Nr. 415. Chişinău, 25 mai 2011.

 

 

 Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului 
de administraţie al ANRE 
nr. 415 din 25 mai 2011

 REGULAMENT
pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale
Secţiunea 1
SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

    1. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale (în continuare Regulament) are ca scop reglementarea raporturilor juridice dintre furnizor, operatorul de reţea şi consumatorul final cu privire la racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale, referitor la contractare, furnizare şi plata gazelor naturale, precum şi cu privire la utilizarea gazelor naturale de către consumatorii finali.
    2. Prezentul Regulament se aplică la proiectarea, montarea, recepţionarea instalaţiilor de utilizare, la delimitarea instalaţiilor întreprinderii de gaze naturale de instalaţiile de utilizare, la exploatarea şi la întreţinerea instalaţiilor de utilizare, la racordare, la contractare şi la evidenţa consumului de gaze naturale, la plata gazelor naturale, la deconectarea instalaţiilor de utilizare, la limitarea şi la întreruperea furnizării de gaze naturale, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali şi la modalitatea de soluţionare a neînţelegerilor dintre furnizori, operatorii de reţea şi consumatorii finali.

Secţiunea 2
DISPOZIŢII GENERALE

    3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:
    aparat de utilizare – sistem mecanic complex destinat să consume în condiţii igienice, economice şi de siguranţă gaze naturale, într-un focar sau într-o incintă, prin intermediul arzătoarelor;
    aviz de deconectare – comunicare scrisă, expediată consumatorului final de către furnizor, prin care consumatorul final este prevenit de posibila deconectare a instalaţiei lui de utilizare de la reţeaua de gaze naturale; 
    aviz de limitare – comunicare scrisă, expediată sau prezentată personal consumatorului final de către furnizor, prin care consumatorul final este prevenit de posibila limitare a volumului de gaze naturale contractat; 
    conductă de ocolire (by-pass) – tronson de reţea prevăzut cu robinete de închidere, care face legătură între conducta de intrare şi cea de ieşire a unui contor de gaze naturale sau echipament de măsurare, a unei staţii (post) de reglare-măsurare;
    control al echipamentului de măsurare – ansamblu de acţiuni efectuate de către operatorul de reţea, cu sau fără utilizarea aparatelor speciale, în scopul stabilirii corectitudinii funcţionării  echipamentului de măsurare,  lipsa intervenţiilor în funcţionarea echipamentului de măsurare, inclusiv pentru verificarea integrităţii echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate;
    control vizual al echipamentului de măsurare – ansamblu de acţiuni efectuate de către operatorul de reţea în scopul constatării integrităţii echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate (defectul sau lipsa sticlei la echipamentul de măsurare, defectarea corpului echipamentului de măsurare, deteriorarea sau intervenţia asupra sigiliului autentic, ruperea cordonului sigiliului sau restabilirea lui după ce a fost rupt, lipsa sigiliului);
    debit nominal de gaze naturale – volumul de gaze naturale la stare normală [temperatura de 273,15°K (0°C) şi presiunea de 101325 Pa (760 mm Hg)], care trece printr-un aparat (echipament de măsurare, regulator, aparat de utilizare, arzător etc.), într-o unitate de timp;
    debit avizat – volumul maxim de gaze naturale într-o unitate de timp la stare normală, indicat în avizul de racordare, pentru care se dimensionează instalaţia de utilizare a gazelor naturale;
    debit contractat – volumul maxim de gaze naturale la starea standard (temperatura de 293,15°K (20°C) şi presiunea de 101325 Pa (760 mm Hg)), care poate fi utilizat de consumatorul final într-o unitate de timp, convenit de a fi furnizat consumatorului final şi stipulat în contractul de furnizare a gazelor naturale;
    debit sumar – suma debitelor nominale de gaze naturale ale aparatelor de utilizare existente într-o instalaţie de utilizare;
    deconectare – desfacerea legăturii dintre reţeaua de gaze naturale şi instalaţia de utilizare a consumatorului final prin intermediul dispozitivelor de închidere sau prin decuplarea vizibilă a instalaţiei de utilizare de la reţeaua de gaze naturale;
    furnizor – titular de licenţă pentru furnizarea gazelor naturale care asigură alimentarea cu gaze naturale la tarife reglementate a unui sau mai multor consumatori finali pe baza contractului de furnizare;
    gaze naturale – în sensul prezentului Regulament se vor înţelege gazele naturale definite în standardul naţional „Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”, GOST 5542, confirmat pentru aplicare pe teritoriul Republicii Moldova de către Departamentul Standardizare şi Metrologie din 1 ianuarie 1992 (Catalogul documentelor normative 2004, ediţie oficială, vol.III, Standarde interstatale, Chişinău);
    instalaţie de racordare – conducta de gaze naturale cu accesoriile aferente prin care se face legătura dintre reţeaua de gaze naturale şi instalaţia de utilizare a consumatorului final;
    întrerupere neprogramată a furnizării gazelor naturale – întrerupere temporară a furnizării gazelor naturale consumatorilor finali cauzată de accidente în reţeaua de gaze naturale, fără a fi deconectate instalaţiile de utilizare de la reţeaua de gaze naturale;
    întrerupere programată a furnizării gazelor naturale – întrerupere temporară a furnizării gazelor naturale consumatorilor finali, fără deconectarea instalaţiilor lor de utilizare de la reţeaua de gaze naturale, cauzată de necesitatea efectuării de către operatorul de reţea a unor lucrări de deservire tehnică şi/sau reparaţii planificate, cu înştiinţarea prealabilă a consumatorilor finali;
    loc de consum – locul amplasării instalaţiei de utilizare a consumatorului final, în care se consumă gazele naturale recepţionate prin unul sau mai multe puncte de delimitare;
    operator de reţea – operator al reţelei de transport şi/sau operator al reţelei de distribuţie;
    post de reglare-măsurare – ansamblul de aparate, armături şi accesorii, amplasate într-o cabină sau direct pe agregatele tehnologice, prin care se efectuează măsurarea şi reducerea-reglarea presiunii gazelor naturale, precum şi măsurarea debitelor de gaze naturale;
    robinet de branşament – robinetul montat la capătul conductei de gaze naturale de la care se poate stopa în întregime furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali alimentaţi prin intermediul acestei conducte; 
    robinet de incendiu – robinetul montat la intrarea reţelelor de gaze naturale în clădiri, construcţii şi edificii de la care se poate stopa, integral, furnizarea gazelor naturale într-o secţiune de clădire, hală industrială etc.;
    robinet de siguranţă – robinetul montat pe instalaţia de utilizare în cel mai apropiat punct de aparatul de utilizare, de la care se poate stopa alimentarea cu gaze naturale a aparatului de utilizare respectiv;
    situaţie de avarie – împrejurări în care, din cauza deteriorării unor instalaţii, conducte, armături, accesorii din sistemul de gaze naturale, nu pot fi menţinuţi parametrii tehnologici principali de funcţionare a sistemului de gaze naturale în limitele admisibile;
    violarea sigiliului – deteriorarea sau intervenţia asupra sigiliului autentic; lipsa sigiliului; contrafacerea sigiliului; ruperea cordonului sigiliului sau restabilirea lui după ce a fost rupt.
    4. Operatorul de reţea, furnizorul sunt responsabili de furnizarea fiabilă şi continuă a gazelor naturale consumatorilor finali. În acest scop operatorul de reţea este obligat să întreţină reţelele de gaze naturale ce-i aparţin şi cele stabilite prin prezentul Regulament în stare bună de funcţionare, să efectueze exploatarea şi reparaţia lor în corespundere cu cerinţele legislaţiei în domeniu şi să asigure securitatea funcţionării lor.
    5. Furnizarea gazelor naturale se efectuează numai în baza contractului de furnizare a gazelor naturale, încheiat între consumatorul final şi furnizor.
    6. Consumatorul final poate avea unul sau mai multe locuri de consum. Prevederile prezentului Regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum luat separat.
    7. Un bloc de locuit sau un cămin este considerat un loc de consum separat în cazul în care este proprietate a unei singure persoane fizice sau juridice, cu excepţia cooperativelor de construcţie locative, asociaţiilor de proprietari de locuinţe privatizate şi a asociaţiilor de coproprietari ai condominiului în fondul locativ.
    8. Orice racordare sau reconectare la reţeaua de gaze naturale care creează condiţii pentru consumul gazelor naturale din reţeaua de gaze naturale este efectuată în exclusivitate de către operatorul de reţea în prezenţa solicitantului, consumatorului final. Proiectarea instalaţiilor de racordare, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se efectuează după obţinerea avizelor şi acordurilor prevăzute de legislaţie.
    9. Lucrările de proiectare, montare şi recepţionare a instalaţiilor de utilizare şi de racordare, precum şi cele de extindere sau modificare a acestora se efectuează conform documentelor normativ-tehnice obligatorii, cheltuielile fiind suportate integral de către solicitant/consumatorul final. Lucrările de montare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale a solicitantului/consumatorului final se efectuează după avizarea proiectului de către operatorul de reţea.
    10. Consumatorul final este responsabil de exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de utilizare ce îi aparţine, precum şi de respectarea regulilor tehnicii de securitate în instalaţia sa de utilizare. În acest scop consumatorul final este obligat să posede cunoştinţe minime necesare privind regulile de utilizare a gazelor naturale şi privind tehnica securităţii.
    11. Consumatorul noncasnic în a cărui funcţionare întreruperea furnizării gazelor naturale sau deconectarea instalaţiei de utilizare de la reţeaua de gaze naturale poate periclita viaţa oamenilor sau poate provoca pierderi materiale trebuie să dispună de sursă  energetică de rezervă, instalată din cont propriu, conform prevederilor legii.
    12. Furnizorul este obligat să furnizeze gaze naturale consumatorilor finali la parametri de calitate şi odorizate conform standardului naţional „Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”, GOST 5542 şi normelor în construcţie NCMG. 05.01-2006.
    13. Operatorul reţelei de distribuţie primeşte gazele naturale de la operatorul de reţea prin intermediul staţiilor de predare şi punctelor de măsurare comercială, volumele de gaze naturale fiind măsurate prin intermediul echipamentului de măsurare instalat la aceste staţii şi puncte. Volumul gazelor naturale livrate se readuce la starea standard.
    14. Operatorul reţelei de distribuţie are dreptul să solicite verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare al operatorului reţelei de la care primeşte gazele naturale, care se efectuează în prezenţa personalului acestuia.
    15. Prin staţiile de predare şi punctele de măsurare comercială, gazele naturale se vor furniza la presiunea pentru care au fost dimensionate reţelele respective de distribuţie a gazelor naturale. Aceste valori se specifică în contractul dintre furnizor/operatorul reţelei de transport şi operatorul reţelei de distribuţie sau contractul dintre operatorii reţelelor de distribuţie.

Secţiunea 3
CONTRACTAREA

    16. Orice persoană fizică sau juridică, instalaţia de utilizare a căreia este racordată la reţeaua de gaze naturale sau care a depus cerere de racordare la reţeaua de gaze naturale şi a îndeplinit condiţiile prevăzute în avizul de racordare, este în drept să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
    17. Contractul de furnizare a gazelor naturale cu solicitantul care a îndeplinit condiţiile prevăzute în avizul de racordare şi proiect, se încheie după prezentarea de către solicitant a copiei actului de recepţie a instalaţiei de utilizare.
    18. Pentru a încheia contractul de furnizare a gazelor naturale, solicitantul, potenţialul consumator casnic, este obligat să prezinte furnizorului următoarele documente:
    a) cererea, formularul căreia este pus la dispoziţie de către furnizor;
    b) copia actului de proprietate sau copia documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv. În cazul în care solicitantul nu posedă astfel de documente, furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a gazelor naturale pe o durată limitată de timp, cu condiţia plăţii preventive a gazelor naturale de către consumatorul casnic;
    c) certificatul ce confirmă că solicitantul a ascultat instructajul privind regulile de securitate la utilizarea gazelor naturale, eliberat de operatorul de reţea;
    d) parametrii tehnici ai aparatelor de utilizare;
    e) copia certificatului de conformitate pentru cazanul de gaze naturale şi/sau încălzitorul de apă, după caz;
    f) copia buletinului de identitate.
    19. Pentru încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale solicitantul, potenţialul consumator noncasnic, este obligat să prezinte următoarele documente:
    a) cererea de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale (formularul cererii este pus la dispoziţie de către furnizor), care include denumirea, adresa, telefonul, faxul întreprinderii sau instituţiei;
    b) copia certificatului de înregistrare, eliberat de autoritatea competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz,  codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plăţile;
    c) copia actului de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului care constituie obiectul locului de consum.
    20. Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a gazelor naturale, fără discriminare, cu orice solicitant, din teritoriul autorizat, care a îndeplinit toate condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul Regulament. Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a gazelor naturale şi cu solicitantul care  deţine imobil în baza altui drept decît cel de proprietate cu dreptul de a consemna în contractul de furnizare a gazelor naturale condiţia de plată preventivă a consumului lunar de gaze naturale, efectuînd ulterior recalculul conform indicaţiilor echipamentului de măsurare.
    21. Contractul de furnizare a gazelor naturale se întocmeşte în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă. În contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate de către furnizor cu consumatorii noncasnici se specifică obligatoriu următoarele:
    a) volumele de gaze naturale contractate şi repartizarea lor trimestrială, lunară după caz;
    b) condiţiile realizării tehnice a clauzelor contractului;
    c) limitele devierii lunare a furnizării şi utilizării gazelor naturale;
    d) condiţiile şi modul de compensare a despăgubirilor survenite din cauza nerespectării de către consumatorul noncasnic sau furnizor a regimului de consum stabilit în contract;
    e) condiţiile în care furnizorul este scutit de plata daunelor pentru limitarea sau întreruperea furnizării gazelor naturale;
    f) tipul, numărul şi debitul sumar al aparatelor de utilizare.
    22. La contractele de furnizare a gazelor naturale încheiate de către furnizor cu consumatorii noncasnici se anexează obligatoriu următoarele documente:
    a) copia actului ce stabileşte punctul de delimitare al instalaţiilor;
    b) lista persoanelor furnizorului şi consumatorului noncasnic care sunt împuternicite de a negocia în problema regimului de consum al gazelor naturale şi numerele lor de telefon;
    c) copia procesului-verbal de atestare a personalului consumatorului noncasnic responsabil de exploatarea în siguranţă a instalaţiilor de gaze naturale, în conformitate cu Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr.803-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 59-62, art. 401).
    23. Contractul de furnizare a gazelor naturale consumatorilor casnici va conţine în mod imperativ clauzele specificate în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    Contractul de furnizare a gazelor naturale consumatorilor noncasnici va conţine în mod imperativ clauzele specificate în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
    24. La încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale cu consumatorii finali existenţi sau pentru locurile de consum care nu sunt deconectate de la reţeaua de gaze naturale, operatorul de reţea este obligat să efectueze controlul echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate acestuia, întocmind actele respective conform prevederilor prezentului Regulament, în două exemplare, din care unul va fi prezentat în mod obligatoriu consumatorului final.
    25. Furnizorul încheie cu consumatorul casnic contract de furnizare a gazelor naturale pentru fiecare loc de consum luat separat sau pentru mai multe locuri de consum, în cazul acordului în scris al consumatorului casnic, cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă la contract precum şi  indicării separate în factura de plată, transmisă consumatorului casnic, a valorii plăţii pentru fiecare loc de consum.  
    26. Furnizorul încheie cu consumatorii noncasnici un singur contract de furnizare a gazelor naturale pentru mai multe locuri de consum, indicînd specificul fiecărui loc de consum într-o anexă la contract. Furnizorul este obligat să indice separat în factura de plată transmisă consumatorului noncasnic valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum.
    27. Furnizorul va încheia contractul de furnizare a gazelor naturale cu un solicitant, potenţial consumator final, în ziua indicată în cerere şi care corespunde zilei racordării instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale, cu respectarea cerinţelor prezentului Regulament, inclusiv a pct. 63 din prezentul Regulament.
    Termenul de încheiere a contractului de furnizare a gazelor naturale cu un consumator final, la iniţiativa acestuia, care are instalaţia de utilizare racordată la reţeaua de gaze naturale este de 7 zile calendaristice din data adresării, cu condiţia prezentării actelor prevăzute în pct. 18 sau pct. 19 din prezentul Regulament. În cazul nerespectării termenului indicat, solicitantul este în drept să ceară compensarea de către furnizor a prejudiciului cauzat urmare a neîncheierii contractului de furnizare a gazelor naturale.
    28. Furnizorul este în drept să refuze încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale cu solicitantul/consumatorul final, în cazul în care solicitantul/consumatorul final are datorii pentru gazele naturale consumate la alte locuri de consum, refuzul fiind argumentat în scris. Furnizorul este obligat să încheie contractul de furnizare a gazelor naturale, în termenele prevăzute de prezentul Regulament, în cazul în care solicitantul/consumatorul final a înlăturat cauzele ce au constituit drept motiv al refuzului din partea furnizorului.
    29. Solicitantul/consumatorul final este în drept să conteste la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie) refuzul furnizorului de a încheia contractul de furnizare a gazelor naturale. 
    30. La soluţionarea neînţelegerilor dintre solicitant, consumatorul final  şi furnizor cu privire la încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, Agenţia emite decizii obligatorii, care pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ, nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art. 375).
    31. Consumatorul final este în drept să ceară rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale. Cererea respectivă va fi depusă la furnizor cu cel puţin 7 zile calendaristice pînă la data rezilierii contractului, cu excepţia cazurilor cînd contractul de furnizare a gazelor naturale prevede altceva. Furnizorul va rezilia contractul după achitarea integrală, de către consumatorul final, a plăţilor pentru gazele naturale consumate, furnizarea fiind întreruptă din data solicitată pentru rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
    32. Consumatorul final este în drept să solicite suspendarea contractului şi sistarea temporară a furnizării gazelor naturale pentru o perioadă de timp nu mai mică de o lună. Cererea respectivă se depune la furnizor cu cel puţin 7 zile calendaristice pînă la data suspendării contractului, cu excepţia cazurilor cînd contractul de furnizare a gazelor naturale prevede altceva. Furnizorul va accepta solicitarea consumatorului final de suspendare a contractului, iar consumatorul final va achita integral plata şi datoriile pentru gazele naturale consumate pînă la data sistării furnizării gazelor naturale şi a plăţii pentru deconectare, după caz.
    33. Consumatorul final, parte a unui contract de furnizare a gazelor naturale, care a înstrăinat un imobil, care constituie obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale, este obligat să achite integral plata şi datoriile pentru gazele naturale consumate şi penalităţile, dacă sunt prevăzute în contract şi să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv. Furnizorul în acest caz reziliază contractul de furnizare a gazelor naturale şi solicită operatorului de reţea sistarea furnizării gazelor naturale la locul dat de consum. Operatorul de reţea deconectează locul de consum şi întocmeşte actul de sistare a furnizării gazelor naturale în 3 exemplare. Un exemplar al actului de sistare va fi înmânat consumatorului final care a  înstrăinat imobilul pentru a fi înmânat noului proprietar.
    34. Persoana fizică sau juridică, care a obţinut cu drept de proprietate un imobil, ce nu a fost deconectat de la reţeaua de gaze naturale, este obligată să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale, prezentând documentele conform pct. 18 sau pct. 19 din prezentul Regulament.
    35. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă prevederile pct. 34, furnizorul este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze locul de consum, preîntâmpinând persoana în cauză prin aviz de deconectare. Furnizorul este, totodată, în drept să ceară persoanei fizice sau juridice achitarea plăţii pentru gazele naturale consumate şi/sau pentru consumul de gaze naturale neînregistrat sau înregistrat incomplet (dacă acesta există), din momentul dobîndirii de către persoana în cauză a dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv.
    36. În cazul decesului consumatorului casnic, pe parcursul perioadei de stabilire a moştenitorului(ilor) imobilului persoanei decedate, furnizorul va solicita unuia din succesorii la moştenire să încheie contract  de furnizare a gazelor naturale în condiţiile plăţii preventive a consumului de gaze naturale. Dacă succesorii nu îndeplinesc această cerinţă, furnizorul este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare a persoanei decedate de la reţeaua de gaze naturale.
    37. În cazul în care s-a stabilit un singur moştenitor al imobilului persoanei decedate, moştenitorul va achita datoriile existente pentru consumul de gaze naturale şi va încheia, pînă la obţinerea actului ce atestă dreptul de proprietate, contract de furnizare a gazelor naturale cu condiţia plăţii preventive. Dacă pe parcursul a 5 zile lucrătoare, din data stabilirii moştenitorului, acesta nu semnează contractul de furnizare a gazelor naturale, furnizorul este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare conform punctului 80, lit. e) din prezentul Regulament.
    38. În situaţia cînd s-au stabilit mai mulţi moştenitori ai imobilului persoanei decedate, aceştia au obligaţia să achite datoriile existente pentru consumul de gaze naturale şi unul din ei să încheie contractul de furnizare a gazelor naturale cu condiţia plăţii preventive. Dacă moştenitorii nu îndeplinesc această cerinţă, furnizorul este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare a persoanei decedate de la reţeaua de gaze naturale, preîntîmpinînd în scris moştenitorii despre acest fapt.
    39. Furnizorul este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare a consumatorului final în ziua expirării sau rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale pentru locul de consum respectiv, dacă nu a fost solicitată prelungirea contractului sau încheierea unui nou contract de furnizare a gazelor naturale pentru acest loc de consum.
    40. Furnizorul este obligat să preîntîmpine consumatorul final, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte, despre expirarea termenului de valabilitate a contractului de furnizare a gazelor naturale şi posibila reziliere unilaterală a lui.
    41. În cazul deconectării instalaţiei de utilizare de la reţeaua de gaze naturale, furnizorul  suspendă contractul de furnizare a gazelor naturale pentru acest loc de consum pe un termen de 30 zile calendaristice, din ziua deconectării. Dacă pe parcursul acestei perioade consumatorul final nu a înlăturat motivele pentru care a fost deconectat locul de consum respectiv, furnizorul este în drept să rezilieze contractul de furnizare a gazelor naturale în mod unilateral.
    42. Contractul de furnizare a gazelor naturale, încheiat cu consumatorul final pentru o perioadă nedeterminată, îşi produce efectele pînă la solicitarea de reziliere a contractului, depusă în scris de consumatorul final sau  de către furnizor, în conformitate cu clauzele contractului de furnizare a gazelor naturale.  După caz, furnizorul este obligat să restituie datoriile faţă de consumatorul final cel târziu până la data rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale.
 Se interzice furnizorului să ceară de la solicitant, consumatorul final careva plăţi pentru încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
    43. Consumatorul final este în drept să solicite modificarea volumelor lunare sau trimestriale de gaze naturale contractate cu 25 zile calendaristice înainte de perioada pentru care se solicită modificarea, depunînd în acest sens o solicitare în scris furnizorului. Furnizorul este obligat să răspundă, în scris, la solicitare în timp de 15 zile calendaristice din momentul înregistrării solicitării respective.
    44. Pentru consumatorii finali la care consumul de gaze naturale depinde esenţial de condiţiile meteorologice, furnizorul poate aproba operativ modificarea volumului contractat pentru o perioadă determinată de timp, la solicitarea scrisă a consumatorului final, adecvat justificată.
    45. Consumatorului final i se interzice să comercializeze gazele naturale care fac obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale.
    46. Consumatorul casnic, care doreşte să utilizeze gazele naturale în alte scopuri decît cele casnice, prin arderea lor la aparatele specificate în dosarul tehnic al instalaţiei de utilizare, este obligat să solicite evidenţa separată a gazelor naturale pentru aceste scopuri. Pentru aceasta el va depune în scris o solicitare către furnizor, care este obligat să-i răspundă în termen de 15 zile calendaristice.

Secţiunea 4
RACORDAREA  INSTALAŢIEI  SOLICITANTULUI
LA REŢEAUA DE GAZE NATURALE

    47. Orice persoană juridică sau fizică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua de gaze naturale a operatorului de reţea, care activează în teritoriul autorizat, sau la reţeaua de gaze naturale care este exploatată şi deservită tehnic de către operatorul de reţea.
    48. În scopul racordării instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale, solicitantul este obligat să obţină de la operatorul de reţea avizul de racordare după modelul prevăzut în Anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    49. Pentru obţinerea avizului de racordare solicitantul trebuie să depună o cerere în scris la oficiul operatorului de reţea, care cuprinde obligatoriu următoarele:
    a) numele şi prenumele solicitantului sau denumirea întreprinderii şi datele bancare;
    b) adresa locului de consum;
    c) scopul utilizării gazelor naturale;
    d) debitul sumar al instalaţiei sale de utilizare, excepţie fiind consumatorii casnici.
    La cerere se anexează în mod obligatoriu următoarele:
    a) copia titlului de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă alt drept real asupra imobilului;
    b) acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale.
    50. Operatorul de reţea este obligat să prezinte solicitantului în termen de cel mult 15 zile calendaristice, din data înregistrării cererii, avizul de racordare, în care indică în mod obligatoriu condiţiile tehnice optime de racordare ce nu contravin documentelor normative obligatorii prevăzute de lege şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru racordarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua de gaze naturale. Operatorul de reţea este obligat să colaboreze cu solicitantul pentru alegerea şi realizarea soluţiei optime de racordare. Avizul de racordare se eliberează gratuit.
    51. Se interzice operatorului de reţea să oblige solicitantul, potenţial consumator final, achitarea plăţii pentru montarea instalaţiei de racordare de o capacitate ce depăşeşte debitul solicitat. Nerespectarea acestei cerinţe are drept consecinţă rambursarea de către operatorul de reţea a diferenţei de cheltuieli efectiv suportate de solicitant, potenţial consumator final, şi cele ce urmau a fi suportate conform legii. Solicitantul este obligat să obţină avizul de racordare de la operatorul de reţea înainte de a începe proiectarea instalaţiei de utilizare.
    Avizul de racordare îşi pierde valabilitatea dacă pe parcursul unui an de la data eliberării n-a fost elaborat proiectul de alimentare cu gaze naturale sau dacă pe parcursul unui an de la elaborarea proiectului n-au demarat  lucrările de construcţie a obiectului.
    52. Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în avizul de racordare, eliberat de operatorul de reţea, este obligatorie pentru solicitant şi pentru proiectant.
     Proiectul instalaţiilor de gaze naturale elaborat în baza avizului de racordare se coordonează de către operatorul de reţea în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data prezentării proiectului.
    53. Proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare se efectuează de către operatorul de reţea sau de către alte persoane care deţin licenţa respectivă, eliberată în condiţiile legii, la alegerea solicitantului, potenţial consumator final.
    54. La cererea solicitantului, potenţial consumator final, operatorul de reţea organizează proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare. Lucrările de proiectare şi de racordare se efectuează după semnarea contractului privind montarea instalaţiei de racordare şi după achitarea cheltuielilor respective de către solicitant, potenţial consumator final. Cheltuielile pentru montarea instalaţiei de racordare se stabilesc în baza devizului de cheltuieli întocmit de operatorul de reţea, cu respectarea principiilor stabilite în Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale, aprobată prin Hotărîrea Agenţiei nr. 316  din 24 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.16-18, art. 54).
    55. Devizul de cheltuieli pentru montarea instalaţiei de racordare se prezintă de către operatorul de reţea, la solicitare, după eliberarea avizului de racordare, concomitent cu prezentarea proiectului de contract privind montarea instalaţiei de racordare.
    56. În devizul de cheltuieli, pentru montarea instalaţiei de racordare, întocmit de către operatorul de reţea, se includ separat toate cheltuielile necesare pentru  proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare. Devizul de cheltuieli pentru montarea instalaţiei de racordare se întocmeşte ţinînd cont numai de racordarea la reţeaua de gaze naturale a instalaţiei de utilizare a solicitantului respectiv. Solicitantul este în drept să conteste la Agenţie devizul de cheltuieli prezentat de operatorul de reţea, în cazul în care consideră că acesta include cheltuieli exagerate şi care nu corespund principiilor Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale.
    57. După achitarea cheltuielilor pentru montarea instalaţiei de racordare, operatorul de reţea este obligat să organizeze efectuarea lucrărilor de proiectare,  procurarea utilajului şi a materialelor  de construcţie, în scopul montării instalaţiei de racordare, în termenul indicat în contractul privind montarea instalaţiei de racordare, semnat de solicitant şi de operatorul de reţea.
    58. Termenul de montare, de către operatorul de reţea, a instalaţiei de racordare a solicitantului, potenţial consumator casnic, nu poate depăşi 45 zile calendaristice din momentul achitării cheltuielilor pentru montarea instalaţiei de racordare. Termenul de montare a instalaţiei de racordare a solicitantului, potenţial consumator noncasnic, nu poate depăşi 60 zile calendaristice din momentul achitării plăţii pentru montarea instalaţiei de racordare. În limitele stabilite, operatorul de reţea şi solicitantul sînt în drept să negocieze şi să stabilească alte termene de racordare la reţeaua de gaze naturale.
    59. Pînă la realizarea racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiei de utilizare.
 Montarea instalaţiei de utilizare a solicitantului/consumatorului final şi lucrările necesare de efectuat pentru îndeplinirea condiţiilor indicate în avizul de racordare pot fi executate atît de operatorul de reţea, cît şi de alte persoane autorizate, la alegerea solicitantului. Executorul lucrărilor de montare este obligat să confirme în scris schema, calitatea şi securitatea lucrărilor executate.
    60. După îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de racordare, solicitantul, potenţial consumator noncasnic, se adresează la operatorul de reţea în scopul întocmirii şi semnării actului de delimitare. Părţile semnează actul de delimitare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării adresării la operatorul de reţea. În cazul în care instalaţia de racordare este montată de operatorul de reţea solicitantul, potenţialul consumator noncasnic şi operatorul de reţea semnează actul de delimitare, întocmit de către operatorul de reţea în ziua finalizării montării instalaţiei de racordare.
    61. Racordarea instalaţiei de utilizare a solicitantului la reţeaua de gaze naturale se efectuează numai de către operatorul de reţea, care poartă toată responsabilitatea pentru executarea acestor lucrări conform legislaţiei. Racordarea se efectuează în prezenţa solicitantului după ce au fost îndeplinite condiţiile indicate în avizul de racordare, instalaţia de utilizare fiind recepţionată conform Legii privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 25, art. 259), solicitantul prezentînd copia actului de recepţie.
    62. Se interzice racordarea la reţeaua de gaze naturale a instalaţiei solicitantului care nu corespunde proiectului şi Legii privind calitatea în construcţii.
    63. În cazul montării instalaţiei de racordare de către operatorul de reţea, racordarea instalaţiei de utilizare a solicitantului la reţeaua de gaze naturale se efectuează în ziua finalizării montării instalaţiei de racordare, dacă solicitantul a prezentat copia actului de recepţie a instalaţiei de utilizare şi  bonul de plată ce confirmă efectuarea plăţii pentru racordare. În celelalte cazuri (instalaţia de racordare a fost montată de altă persoană autorizată, decît operatorul de reţea; în ziua finalizării montării instalaţiei de racordare de către operatorul de reţea, solicitantul nu a prezentat copia actului de recepţie a instalaţiei de utilizare), racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale se efectuează de către operatorul de reţea în termen de 4 zile lucrătoare din ziua prezentării copiei actului de recepţie a instalaţiei de utilizare şi a bonului de plată ce confirmă achitarea plăţii pentru racordare. Plata pentru racordare va fi calculată de operatorul de reţea în conformitate cu metodologia aprobată de Agenţie în temeiul Legii cu privire la gazele naturale. 
    64. În cazul în care pentru montarea instalaţiei de racordare este necesară utilizarea terenurilor altor persoane, cheltuielile aferente urmează să fie suportate de solicitant.
    65. Operatorul de reţea poate refuza argumentat eliberarea avizului de racordare solicitantului în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate, inclusiv pe motiv că nu există reţea de gaze naturale sau dacă reţeaua de gaze naturale nu permite satisfacerea cerinţelor în gaze naturale ale solicitantului. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. Operatorul de reţea este obligat să ofere solicitantului informaţii pertinente despre măsurile necesare extinderii reţelelor de gaze naturale şi despre termenele concrete de realizare a extinderii reţelelor de gaze naturale.
    66. Operatorul de reţea nu este în drept să ceară potenţialului consumator final recuperarea cheltuielilor sau efectuarea de lucrări ce ţin de majorarea capacităţii reţelei de gaze naturale.
    67. Operatorul de reţea este în drept să refuze racordarea locului de consum al unui consumator final care a acumulat datorii pentru gazele naturale consumate la alte locuri de consum, pînă la achitarea de către consumatorul final a datoriilor acumulate.
    68. În cazul în care operatorul de reţea nu eliberează avizul de racordare sau nu racordează instalaţia de utilizare a solicitantului la reţeaua de gaze naturale în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, solicitantul are dreptul să conteste aceste acţiuni la Agenţie.

Secţiunea 5
APARTENENŢA ŞI DELIMITAREA INSTALAŢIILOR
DE GAZE NATURALE ALE OPERATORULUI DE REŢEA
ŞI ALE CONSUMATORULUI FINAL

    69. Punctul de delimitare a proprietăţii se stabileşte la un element fizic care permite realizarea efectivă a separării instalaţiilor de gaze naturale, proprietate a operatorului de reţea, de instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final.
    70. Pentru consumatorii noncasnici punctul de delimitare se stabileşte în baza înţelegerii dintre consumatorul noncasnic şi operatorul de reţea şi se consemnează în actul de delimitare care este parte integrantă a contractului de furnizare a gazelor naturale. Pentru consumatorii casnici nu este obligatorie întocmirea şi semnarea actului de delimitare. Reţelele de gaze naturale existente din amonte de punctul de delimitare sunt în responsabilitatea operatorului de reţea care asigură exploatarea şi deservirea tehnică a lor.
    71. Reţelele de gaze naturale şi instalaţiile de racordare utilizate pentru aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor casnici şi montate din contul acestora sau a unor persoane juridice private, ce nu sunt transmise în proprietate operatorului reţelei de distribuţie, constituie mijloace fixe ale beneficiarilor de investiţii. Exploatarea şi deservirea tehnică a acestor reţele de gaze naturale se efectuează de către beneficiarul de investiţii, dacă acesta deţine licenţa pentru distribuţia de gaze naturale sau alt titular de licenţă pentru distribuţia de gaze naturale, în baza contractului de exploatare şi deservire tehnică.
    Cheltuielile justificate pentru exploatarea şi întreţinerea acestor reţele de gaze naturale se includ în tariful de distribuţie a gazelor naturale.
    Exploatarea şi deservirea tehnică a acestor reţele  şi instalaţii de racordare de către titularii de licenţă, alţii decît operatorul reţelei de distribuţie, la a căror reţele de gaze naturale se racordează reţelele beneficiarului de investiţii, impune obligaţia beneficiarului de investiţii să instaleze, din contul său, echipament de măsurare în punctul de delimitare la care se racordează aceste reţele de gaze naturale. 
    72. Consumatorul noncasnic este responsabil de deservirea tehnică şi exploatarea instalaţiilor de gaze naturale situate în aval de punctul de delimitare. Exploatarea şi deservirea tehnică a acestor instalaţii, în conformitate cu exigenţele Regulilor de securitate în ramura gazificării NRS 35-04-09:2002, aprobate de Departamentul “Moldova-Standard” prin hotărîrea nr.1229-RT din 17 decembrie 2002 (Reglementare tehnică, ediţie oficială, Chişinău, 2005) şi alte documente normative obligatorii, se efectuează de către consumatorul noncasnic sau de către operatorul de reţea în bază de contract.
    73. La consumatorii casnici operatorul reţelei de distribuţie este responsabil de exploatarea şi deservirea tehnică a conductelor de gaze naturale pînă la robinetul de siguranţă.
    74. Armăturile de separare şi accesoriile din punctul de delimitare, inclusiv elementele de îmbinare cu conductele adiacente, sînt exploatate şi deservite tehnic de operatorul de reţea, delimitarea făcîndu-se la perechea de flanşe din aval de armătura de separare.

Secţiunea 6
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    75. Furnizorul are următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească: 
    a) să asigure furnizarea continuă şi fiabilă a gazelor naturale, pînă la robinetul de siguranţă la consumatorii casnici şi pînă la punctul de delimitare în cazul consumatorilor noncasnici, la parametrii de calitate conform standardului naţional „Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”, GOST 5542, şi normelor în construcţie NCMG.05.01-2006, aprobate de către Agenţia Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului prin Ordinul nr. 42 din 6 septembrie 2006 (Normativ în construcţii, Sisteme de distribuţie a gazelor, ediţie oficială, Chişinău, 2006);
    b) să asigure furnizarea gazelor naturale în condiţii optime şi de siguranţă, respectînd clauzele specificate în contractul de furnizare a gazelor naturale;
    c) să asigure încasarea de la consumatorul final, inclusiv prin intermediul băncilor sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în prezentul Regulament, a plăţilor pentru gazele naturale furnizate;
    d) să repare prejudiciul cauzat consumatorului final în cazul nerespectării clauzelor contractuale;
    e) să prezinte lunar consumatorului final factura emisă în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare pentru plata gazelor naturale consumate, la tariful în vigoare aprobat de Agenţie, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta;
    f) să prezinte consumatorului final calculul volumelor de gaze naturale în cazul încălcării clauzelor contractuale de către consumatorul final, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat, iar pentru consumatorii noncasnici să prezinte şi calculele volumelor de gaze naturale incluse în factură, suplimentar celor bazate pe indicaţiile echipamentului de măsurare;
    g) să determine consumul de gaze naturale conform consumului mediu zilnic în circumstanţele expuse în pct.150 din prezentul Regulament;
    h) să prezinte la solicitarea consumatorului final informaţii cu privire la istoricul consumului de gaze naturale la locul de consum al consumatorului final, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate de către consumatorul final la locul său de consum;
    i) să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare, nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.6-8, art.23), la reclamaţiile, depuse în scris de  consumatorii finali;
    j) să restituie datoriile acumulate faţă de consumatorul final, pînă la data rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale;
    k) să restituie consumatorului final sumele suplimentare suportate de consumatorul final cauzate de erori de facturare.
    76. Operatorul de reţea are următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească:
    a) să respecte indicatorii de calitate a serviciilor de transport sau de distribuţie a gazelor naturale;
    b) să întreţină, să exploateze şi să înlocuiască reţelele de gaze naturale ce-i aparţin în caz de degradare, cu excepţia situaţiei deteriorării acestora de către consumatorii finali sau alte persoane, cazuri în care aceştia sînt obligaţi să suporte integral cheltuielile generate;
    c) să anunţe consumatorii finali, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte, despre întreruperile programate şi limitările în furnizarea gazelor naturale, menţionînd motivele întreruperii;
    d) să restabilească în cel mai scurt timp posibil, furnizarea gazelor naturale în caz de întreruperi neprogramate sau în cazul altor deranjamente din reţeaua de gaze naturale;
    e) să reconecteze instalaţia de utilizare a consumatorului final la reţeaua de gaze naturale conform pct. 92 şi să reia furnizarea gazelor naturale;
    f) să prezinte la solicitarea consumatorului final informaţii cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate la locul de consum;
    g) să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare, la reclamaţiile depuse în scris de  consumatorii finali;
    h) să repare prejudiciile cauzate consumatorului final;
    i) să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare a gazelor naturale furnizate consumatorului casnic;
    j) să informeze consumatorii finali şi solicitanţii privind modalităţile de soluţionare a problemelor abordate de către aceştia;
    k) să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării sau defectat nu din vina consumatorului casnic;
    l) să permită accesul consumatorului final la echipamentul său de măsurare, fiind anunţat în prealabil.
    77. Furnizorul are următoarele drepturi de care beneficiază:
    a) să aibă acces la echipamentul de măsurare indiferent de locul amplasării lui;
    b) să verifice şi să constate respectarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale;
    c) să recalculeze consumul de gaze naturale conform sistemului pauşal în cazul depistării încălcării clauzelor contractuale prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare şi/sau conectării neautorizate a aparatelor sau a instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale sau consum de gaze naturale prin evitarea echipamentului de măsurare;
    d) să includă suma cauzată de erori de facturare, ce sînt în defavoarea furnizorului, în factura de plată pentru luna viitoare;
    e) să aplice consumatorului final penalitate, conform clauzelor contractului de furnizare a gazelor naturale, în condiţiile legii;
    f) să solicite operatorului de reţea deconectarea instalaţiei de utilizare, să sisteze şi să limiteze furnizarea gazelor naturale în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale contractului de furnizare a gazelor naturale;
    g) să ceară plată preventivă în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
    h) în scopul recuperării pagubelor să prezinte organelor competente documente cu privire la încălcările prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI  din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.3-6, art. 15);
    i) să efectueze recalcularea consumului de gaze naturale luînd în consideraţie indicii corecţi de facturare şi eroarea echipamentului de măsurare în cazul depistării de către furnizor a majorării neautorizate a debitului sumar sau racordării unor aparate de utilizare, fără acordul furnizorului, operatorului de reţea, sau modificarea indicilor de facturare în cazul lipsei echipamentului de măsurare.
    78. Consumatorul final are următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească:
    a) să achite integral consumul de gaze naturale în termenul indicat în factură;
    b) să întreţină instalaţia sa de utilizare în stare bună de funcţionare;
    c) să respecte cu stricteţe regulile de utilizare a gazelor naturale;
    d) să anunţe imediat operatorul de reţea despre detectarea scurgerilor de gaze naturale survenite în instalaţia sa de utilizare, cît şi în instalaţiile de gaze naturale din vecinătate;
    e) să nu permită şi să nu execute modificări sau racordări de noi aparate de utilizare la instalaţia existentă, fără acordul preliminar al furnizorului, operatorului de reţea;
    f) să permită accesul personalului furnizorului, operatorului de reţea, conform prezentului Regulament, la echipamentul de reglare-măsurare şi pentru inventarierea aparatelor de utilizare;
    g) să permită accesul echipei de intervenţie a operatorului de reţea, după prezentarea legitimaţiei, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparaţii, întreruperi, sistări, deconectări, racordări, precum şi de remediere a deranjamentelor sau avariilor din instalaţiile operatorului de reţea aflate pe proprietatea consumatorului final, precum şi pentru verificarea respectării clauzelor contractuale;
    h) să efectueze remedierea defecţiunilor din instalaţia sa de utilizare, prin intermediul unităţilor specializate sau persoanelor autorizate să efectueze astfel de lucrări;
    i) să suporte cheltuielile necesare pentru racordare, modificarea instalaţilor de racordare şi de utilizare, solicitată de el;
    j) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate lui;
    k) să anunţe imediat furnizorul/operatorul de reţea în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor;
    l) să fie prezent la controlul echipamentului de măsurare a gazelor naturale;
    m) să solicite un nou aviz de racordare în cazul majorării debitului instalaţiei sale de utilizare, precum şi în cazul în care intenţionează să utilizeze gaze naturale în alte scopuri decît cele indicate în contractul de furnizare a gazelor naturale.
    79.   Consumatorul final are următoarele drepturi de care beneficiază:
    a) la furnizarea continuă şi fiabilă a gazelor naturale, pînă la robinetul de siguranţă în cazul consumatorilor casnici şi pînă la punctul de delimitare în cazul consumatorilor noncasnici, la parametrii de calitate conform standardului naţional „Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”, GOST 5542 şi normelor în construcţie NCMG.05.01-2006;
    b) să solicite repararea prejudiciului cauzat în rezultatul încălcării de către furnizor a clauzelor contractului de furnizare a gazelor naturale;
    c) să aibă acces la echipamentul de măsurare a consumului de gaze naturale, indiferent de locul amplasării;
    d) să solicite operatorului de reţea să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul deranjamentelor în reţeaua de gaze naturale şi în cazul funcţionării necorespunzătoare a echipamentului de măsurare;
    e) să solicite furnizorului reducerea plăţii pentru gazele naturale consumate ce nu corespund standardului naţional „Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”, GOST 5542 şi normelor în construcţie NCMG.05.01-2006;
    f) să solicite furnizorului modificarea, suspendarea, prelungirea sau rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale;
    g) să solicite furnizorului, operatorului de reţea sistarea temporară a furnizării de gaze naturale;
    h) să fie prezent la citirea, controlul, verificarea metrologică şi efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare;
    i) să solicite furnizorului informaţii cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate, istoricul de consum, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate; 
    j) să solicite furnizorului acordul modificării instalaţiei de utilizare.

Secţiunea 7
DECONECTAREA, SISTAREA, ÎNTRERUPEREA ŞI
LIMITAREA FURNIZĂRII GAZELOR NATURALE

    80. Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul reţelei de distribuţie va  deconecta de la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale instalaţia de utilizare a consumatorului casnic în cazul:
    a) înaintării prescripţiei de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase;
    b) neachitării plăţilor pentru gazele naturale utilizate la locul de consum în decurs de 10 zile calendaristice din data limită de plată a facturii, prezentată consumatorului casnic cu respectarea termenului prevăzut la pct.75  lit. e) din prezentul Regulament;
    c)  consumatorul casnic nu permite accesul personalului furnizorului, al operatorului reţelei de distribuţie la locul de consum pentru montarea/demontarea, controlul, înlocuirea sau citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau înlocuirea utilajului operatorului reţelei de distribuţie, instalat pe proprietatea consumatorului casnic. Furnizorul, operatorul reţelei de distribuţie este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act, care urmează să fie expediat consumatorului casnic împreună cu avizul de deconectare;
    d) încălcării clauzelor contractuale de către consumatorul casnic, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale, iar consumatorul casnic nu achită factura în decurs de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii pentru consumul recalculat de gaze naturale, prezentată consumatorului casnic cu respectarea termenului prevăzut la pct.75,  lit. e) din prezentul Regulament;
    e) în care contractul de furnizare a gazelor naturale este pe numele altei persoane fizice, iar proprietarul imobilului refuză să încheie contract de furnizare a gazelor naturale;
    f) consumului fără evidenţă a gazelor naturale pe o perioadă de timp ce depăşeşte o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului casnic;
    g) expirării termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă consumatorul casnic nu solicită prelungirea lui;
    h) solicitării consumatorului casnic în termen de 7 zile calendaristice, de la data înregistrării solicitării, în scris, depuse de către consumatorul casnic
    i) încălcării prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale care conduce la reducerea fiabilităţii furnizării de gaze naturale;
    j) dacă sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.
    81. Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic conform pct. 80 lit. b), c), d), e), f), g), i) din prezentul Regulament se efectuează doar în zilele lucrătoare, în intervalul de timp 8.00 – 20.00. Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic în conformitate cu pct. 80 lit. c), e), f), g), i)  din prezentul Regulament se efectuează numai cu avizarea consumatorului casnic. Avizul de deconectare se expediază sau se înmînează consumatorului casnic cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.
    În situaţiile prevăzute la pct. 80 lit. b) şi lit. d) din prezentul Regulament, furnizorul îl informează pe consumatorul casnic prin intermediul facturii de plată a gazelor naturale, cu privire la posibilele consecinţe în cazul neachitării în termen a facturii.
    82. Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul de reţea va deconecta instalaţia de utilizare a consumatorului noncasnic în următoarele cazuri:
    a) înaintării prescripţiei de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase;
    b) neachitarea plăţilor pentru gazele naturale utilizate la locul de consum, la expirarea termenului de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii, prezentată consumatorului noncasnic cu respectarea termenului prevăzut la pct.75 lit. e) din prezentul Regulament;
    c)  consumatorul noncasnic nu permite accesul personalului furnizorului, al operatorului de reţea la echipamentul de măsurare, precum şi accesul la echipamentul operatorului de reţea instalat  pe proprietatea consumatorului noncasnic. Furnizorul, operatorul de reţea este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act, care urmează să fie expediat consumatorului noncasnic împreună cu avizul de deconectare;
    d) neîndeplinirea de către consumatorul noncasnic a prescripţiilor argumentate ale operatorului de reţea, furnizorului cu privire la modificarea echipamentului de măsurare, ce nu corespunde condiţiilor de consum; 
    e) comercializării gazelor naturale;
    f) modificării neautorizate de către consumatorul noncasnic a reglajelor instalaţiilor de reglare-măsurare;
    g) încălcării clauzelor contractuale de către consumatorul noncasnic, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale, iar consumatorul noncasnic nu achită factura în decurs de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii pentru consumul recalculat de gaze naturale, prezentată consumatorului noncasnic cu respectarea termenului prevăzut la pct.75 lit. e) din prezentul Regulament;
    h) cînd consumatorul noncasnic utilizează echipamentul său într-un mod ce afectează instalaţiile operatorului de reţea sau calitatea gazelor naturale furnizate altor consumatori finali, fapt confirmat documentar; 
    i) cînd s-a constatat documentar consum fără evidenţă a gazelor naturale pe o perioadă de timp ce depăşeşte o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului noncasnic;
    j) la expirarea termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă consumatorul noncasnic nu solicită prelungirea lui;
    k) la solicitarea consumatorului noncasnic (în termen de 7 zile calendaristice, de la data depunerii solicitării, în scris, de către consumatorul noncasnic);
    l) pentru încălcarea prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale care conduce la reducerea fiabilităţii furnizării de gaze naturale;
    m) dacă sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.
    83. Deconectarea de la reţeaua de gaze naturale a instalaţiei de utilizare a consumatorului noncasnic se efectuează pe parcursul orelor de lucru ale consumatorului noncasnic respectiv, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a gazelor naturale. Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului noncasnic în conformitate cu pct. 82 lit. c), d), e), f), i), j) şi l) din prezentul Regulament se efectuează numai cu avizarea consumatorului noncasnic. Avizul de deconectare se expediază sau se înmînează consumatorului noncasnic cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare. 
    În situaţiile prevăzute la pct. 82, lit. b) şi lit. g) din prezentul Regulament furnizorul îl informează pe consumatorul casnic prin intermediul facturii de plată a gazelor naturale, cu privire la posibilele consecinţe în cazul neachitării în termen a facturii.
    84. Furnizorul nu este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare a consumatorului final în următoarele circumstanţe:
    a) consumatorul final a contestat la furnizor factura de plată a consumului de gaze naturale, inclusiv factura pentru consum de gaze naturale, calculat în rezultatul încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat;
    b) consumatorul final a contestat în instanţa de judecată factura de plată a gazelor naturale consumate, inclusiv factura pentru consumul de gaze naturale, calculat în rezultatul încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat.
    Consumatorul final este obligat să înştiinţeze furnizorul, în formă scrisă, în cazul în care a depus o cerere de chemare în instanţa de judecată.
    În aceste situaţii consumatorul final este obligat să achite facturile, pentru consumul curent de gaze naturale.
    85. La examinarea petiţiei consumatorului final Agenţia adoptă decizii privind interzicerea deconectării instalaţiei de utilizare sau privind reluarea furnizării gazelor naturale pe parcursul examinării petiţiei consumatorului final.
    86. Adresarea consumatorului final la Agenţie sau în instanţa de judecată în vederea soluţionării neînţelegerilor şi litigiilor nelegate de facturarea gazelor naturale, nu scuteşte consumatorul final de obligaţia de plată a facturii pentru consumul gazelor naturale  şi a penalităţii prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale.
    87. Deconectarea de la reţeaua de gaze naturale a instalaţiei de utilizare ce aparţine consumatorului final, la solicitarea lui, se efectuează de către furnizor, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării scrise.
    88. Deconectarea de la reţeaua de gaze naturale a instalaţiei de utilizare se efectuează doar prin dispoziţia de deconectare semnată de persoana responsabilă a operatorului de reţea.
    89. Personalul furnizorului/operatorului de reţea, care a efectuat deconectarea sau reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului final este obligat să întocmească actul de deconectare/de reconectare în 2 exemplare (cîte unul pentru fiecare parte contractantă), indicînd în act motivele deconectării/reconectării instalaţiei de utilizare a consumatorului final de la reţeaua de gaze naturale.
    90. În ziua preconizată pentru deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului final, personalul operatorului de reţea trebuie să înmîneze consumatorului final o copie a dispoziţiei de deconectare a instalaţiei de utilizare, semnată de persoana responsabilă a operatorului de reţea. Dacă consumatorul final demonstrează că a înlăturat motivele care au condiţionat emiterea dispoziţiei de  deconectare, personalul operatorului de reţea nu este în drept să deconecteze instalaţia de utilizare respectivă.
    91. În cazul în care, în ziua preconizată pentru deconectarea instalaţiei de utilizare, consumatorul final sau reprezentantul său nu este prezent la locul de consum, personalul operatorului de reţea deconectează instalaţia de utilizare, lăsîndu-i acestuia copia dispoziţiei de deconectare în care se indică că a fost efectuată deconectarea, motivul deconectării, numele persoanei responsabile de deconectare, adresa şi telefonul de contact al furnizorului.
    Copia dispoziţiei de deconectare se expediază consumatorului casnic, prin poştă cu aviz, în termen de 3 zile calendaristice de la data deconectării instalaţiei de utilizare de la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale. În cazul în care consumatorul casnic s-a adresat la furnizor pentru reconectare, în limitele termenului de 3 zile calendaristice, copia dispoziţiei de deconectare nu se expediază.
    Consumatorul final este în drept să conteste la furnizor, la Agenţie sau în instanţa de judecată dispoziţia de deconectare a instalaţiei de utilizare de la reţeaua de gaze naturale, precum şi actul de depistare a încălcărilor clauzelor contractuale, în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.375). Furnizorul este obligat să ducă evidenţa consumatorilor finali ale căror instalaţii de utilizare au fost deconectate de la reţeaua de gaze naturale. 
    92. Consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalaţiei lui de utilizare. Furnizorul reconectează la reţeaua de gaze naturale instalaţia de utilizare ce aparţine consumatorului final în termen cît mai scurt posibil, dar nu mai tîrziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării de către consumatorul final a plăţii pentru reconectare.
    93. Furnizorul percepe plata pentru reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului final calculată conform Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale, aprobată prin Hotărîrea Agenţiei nr. 316  din 24 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.16-18, art. 54).
    94. Plata pentru reconectare se achită de consumatorul final numai în cazul cînd deconectarea a avut loc conform pct. 80,  din prezentul Regulament pentru consumatorii casnici, şi conform pct. 82. din prezentul Regulament pentru consumatorii noncasnici. Furnizorul nu are dreptul să perceapă plata pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului final a avut loc din vina furnizorului.
    95. https://www.viagrapascherfr.com/viagra-feminin-forum-kobiety/ Furnizorul este în drept să sisteze furnizarea gazelor naturale consumatorului final în cazul încălcării de către consumatorul final a tehnicii securităţii şi regulilor de utilizare a gazelor naturale. Sistarea furnizării gazelor naturale se efectuează de la robinetul de siguranţă sau de la robinetul de contor, sau robinetul de incendiu.
    În cazul sistării furnizării gazelor naturale, furnizorul întocmeşte actul de sistare în 2 exemplare (cîte unul pentru fiecare parte contractantă), indicînd motivul sistării şi acţiunile ce trebuie întreprinse de consumatorul final pentru a înlătura încălcările.
    96. Operatorul de reţea va asigura activitatea nonstop a serviciilor de intervenţie şi recepţionare a înştiinţărilor prin telefon.
    97. În cazul unor întreruperi neprogramate locale fiecare înştiinţare se va înregistra de către furnizor sau operatorul de reţea.
    Furnizorul, operatorul de reţea sînt obligaţi să informeze consumatorii finali, la solicitarea acestora, despre durata aproximativă pînă la restabilirea furnizării gazelor naturale şi despre mersul lucrărilor de remediere.
    98. Orice întrerupere programată va fi anunţată de către furnizor, operatorul de reţea  consumatorilor finali cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte, indicîndu-se intervalul probabil de întrerupere. Anunţarea se va face prin telefon, afişare la imobile, mass-media etc., în funcţie de mărimea zonei afectate.
    99.  În regim de restricţii sau avarii în sistemul de gaze naturale, furnizorul aplică consumatorilor finali, cu excepţia celor casnici, tranşe de reducere a consumului de gaze naturale prevăzute în contractele de furnizare a gazelor naturale şi conform Legii cu privire la gazele naturale.
    Tranşa de reducere care trebuie aplicată şi durata de aplicare se comunică de către furnizor consumatorilor finali afectaţi în scris (prin telex, fax, notă telefonică sau mass-media, poştă electronică) cu 24 ore înainte de aplicare.
    100. În situaţii de forţă majoră, operatorul de reţea, furnizorul va efectua operativ întreruperea furnizării gazelor naturale unor consumatori finali din zona afectată, pentru a preveni efectele (avarii) mai grave în sistemul de gaze naturale.
    101. Furnizorul nu poartă răspundere pentru întreruperile furnizării gazelor naturale cauzate de consumatorul final.
    102. Consumatorul final, cu acordul furnizorului, are dreptul să consume, pe parcursul anului, volumul de gaze naturale neconsumat în perioada limitărilor, cauzate de furnizor, operatorul de reţea, prin depăşirea consumului zilnic contractat, fără să depăşească debitul contractat pentru orele de vîrf de consum în sistemul de gaze naturale.
    103.  Operatorul de reţea, furnizorul nu poartă răspundere faţă de consumatorul final pentru întreruperile în furnizarea gazelor naturale dacă acestea nu se datorează culpei lor.

 

 

 

Secţiunea 8
EVIDENŢA CONSUMULUI  DE
GAZE NATURALE

    104.  Pentru evidenţa consumului de gaze naturale şi decontările între părţile contractante se utilizează numai echipamente de măsurare legalizate, adecvate şi verificate metrologic, incluse în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova.
    105.  Pentru evidenţa volumului de gaze naturale furnizate, fiecare loc de consum trebuie să fie dotat, în conformitate cu prevederile stabilite în Regulamentul cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr. 385 din 12 august 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 211-212, art. 750), cu echipament de măsurare, care este specificat în avizul de racordare şi în contractul de furnizare a gazelor naturale.
    106. Echipamentul de măsurare se instalează, de regulă, în punctul de delimitare. Derogări de la această prevedere sînt posibile în cazuri argumentate conform legislaţiei în vigoare, cu acordul consumatorului final şi furnizorului.
    107.  Operatorul de reţea este responsabil de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea metrologică periodică a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ale consumatorilor finali racordaţi la reţeaua de gaze naturale.
    108. Cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale la consumatorii casnici se suportă de către operatorul reţelei de distribuţie.
    Cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a consumului de gaze naturale la consumatorii noncasnici se supotă de către consumatorii noncasnici.
    109. Operatorul de reţea este obligat să informeze solicitantul, potenţial consumator noncasnic în avizul de racordare privind parametrii şi caracteristicele tehnice ale echipamentului de măsurare ce trebuie instalat la el, în funcţie de debitul sumar de gaze naturale şi să-l informeze despre tipurile de echipamente de măsurare legalizate pe teritoriul Republicii Moldova.
    110.  Operatorul de reţea este obligat să refuze instalarea echipamentului de măsurare procurat de către solicitant, consumatorul final, dacă tipul echipamentului de măsurare nu este inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova, nu corespunde cerinţelor tehnice indicate în avizul de racordare.
    111. După instalare, echipamentului de măsurare se pune în funcţiune şi se sigilează de către personalul operatorului de reţea, în prezenţa furnizorului şi în prezenţa obligatorie a consumatorului final, cu întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare semnat de părţile contractante, cîte unul pentru fiecare parte contractantă. În procesul-verbal se indică data instalării, tipul şi numărul echipamentului de măsurare, locul instalării lui, numele consumatorului final, denumirea furnizorului, indicaţiile iniţiale ale echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor etc. Procesul-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare este parte integrantă a contractului de furnizare a gazelor naturale.
    112. Echipamentul de măsurare trebuie să fie instalat în aşa mod ca consumatorul final şi furnizorul, operatorul de reţea să aibă acces liber pentru a citi indicaţiile echipamentului de măsurare în orice moment. 
    113. Consumatorul final este responsabil de integritatea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate. El este obligat să informeze furnizorul imediat ce depistează deteriorarea echipamentului de măsurare şi/sau violarea sigiliilor aplicate.
    114. Se interzice consumatorului final să intervină sub orice formă asupra echipamentului de măsurare, inclusiv în funcţionarea lui, şi asupra sigiliilor aplicate lui sau la celelalte instalaţii ale operatorului de reţea, sau să blocheze accesul personalului operatorului de reţea la acestea.
    115. Personalul furnizorului, operatorului de reţea este obligat să prezinte consumatorului final legitimaţia de serviciu şi să comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită acces pe proprietatea consumatorului final în scopul controlului echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate; controlului porţiunii de reţea dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare; citirii indicaţiilor echipamentului de măsurare; efectuării de lucrări la instalaţiile furnizorului, a operatorului de reţea situate pe proprietatea consumatorului final; examinarea instalaţiei de utilizare a consumatorului final sau deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului final de la reţeaua de gaze naturale conform prezentului Regulament. În situaţiile menţionate consumatorul final este obligat să asigure personalului furnizorului, operatorului de reţea accesul imediat şi necondiţionat la echipamentul de măsurare şi instalaţiile respective, iar în caz de refuz furnizorul, operatorul de reţea este în drept să aplice prevederile pct.  80 lit. c) şi pct. 82 lit. c) din prezentul Regulament.
    116. Personalul furnizorului, al operatorului de reţea este în drept să stabilească, de comun acord cu consumatorul final, timpul efectuării activităţilor stipulate în punctul 115 din prezentul Regulament.
    117. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale este efectuată lunar, de către personalul furnizorului, operatorului de reţea în prezenţa consumatorului final/reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.
    118. În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indicaţiilor, furnizorul este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de gaze naturale pe o perioadă nu mai mare de 2 luni. Totodată, furnizorul este obligat să contacteze consumatorul final pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare în cazul în care consumatorul final achită în termen facturile emise. Dacă consumatorul final nu reacţionează la solicitarea furnizorului, fapt confirmat documentar, acesta este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze instalaţia de utilizare a consumatorului final în cauză.
    119.  Controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate este efectuat de către  operatorul de reţea după necesitate şi numai în prezenţa consumatorului final sau a reprezentantului consumatorului final, cu întocmirea actului de control în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă.
    Controlul vizual al echipamentului de măsurare se efectuează de către operatorul de reţea în prezenţa consumatorului final sau al reprezentantului consumatorului final concomitent cu citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare. 
    Reprezentanţii consumatorului casnic pot fi părinţii, soţul, soţia, copiii care au atins vîrsta de 18 ani, care au capacitate de exerciţiu şi locuiesc împreună cu consumatorul casnic sau persoana împuternicită prin procură.
    120. Personalul operatorului de reţea nu este în drept să efectueze controlul echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate în lipsa consumatorului final sau a reprezentantului acestuia. Personalul furnizorului este în drept să efectueze operaţiunea menţionată în caz de refuz documentat al consumatorului final de a participa la control. Personalul operatorului de reţea efectuează controlul fără a viola sigiliile şi deteriora echipamentul de măsurare. Personalul operatorului de reţea este obligat să examineze vizual integritatea echipamentul de măsurare, fără a-l deteriora, şi fără a viola sigiliile. În cazul în care personalul operatorului de reţea depistează că echipamentul de măsurare este deteriorat şi/sau sigiliile sînt violate, el indică încălcările respective consumatorului final. În rezultatul controlului echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate, personalul operatorului de reţea întocmeşte actul de control în 2 exemplare, cîte unul pentru fiecare parte, conform modelului aprobat de Agenţie. Actul de control urmează să fie contrasemnat de consumatorul final.
    121.  În cazul depistării încălcării clauzelor contractuale de către consumatorul final, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat, personalul operatorului de reţea este obligat să demonstreze acest fapt consumatorului final şi să întocmească actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale în 2 exemplare – cîte un exemplar pentru fiecare parte. Personalul operatorului de reţea indică obligatoriu în act modalitatea în care consumatorul final a încălcat clauzele contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumelor de gaze naturale consumate. Actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale este semnat de personalul operatorului de reţea şi de consumatorul final sau reprezentantul acestuia. În cazul în care consumatorul final sau reprezentantul acestuia refuză să semneze actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, personalul operatorului de reţea indică în act faptul şi motivele refuzului.
    În cazul conectării neautorizate a aparatelor sau a instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale, sau constatării consumului de gaze naturale prin evitarea echipamentului de măsurare, personalul furnizorului, operatorului de reţea înlătură încălcările depistate şi păstrează probele respective.
    122. Consumatorul final este în drept să conteste actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale şi dispoziţia de deconectare, prin depunerea unei cereri la Agenţie sau în instanţa de judecată în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.375).
    123. Personalul operatorului de reţea este obligat să demonteze, în prezenţa consumatorului final, echipamentul de măsurare instalat la consumatorul final pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, în cazul în care presupune că echipamentul de măsurare în cauză sau sigiliile aplicate lui nu sînt integre. Personalul operatorului de reţea este obligat să întocmească actul de demontare în 2 exemplare (cîte un exemplar pentru fiecare parte) în care să fixeze numărul şi indicaţiile echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor aplicate, precum şi cauzele demontării. Personalul  operatorului de reţea împachetează şi sigilează echipamentul de măsurare cu sigiliile aplicate lui, iar consumatorul final prezintă, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, echipamentul sigilat la instituţia care efectuează constatarea tehnico-ştiinţifică. Consumatorul final nu este în drept să desigileze pachetul în care a fost plasat echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile aplicate.
    Instituţia care efectuează constatarea tehnico-ştiinţifică este aleasă de către consumatorul final.
    Înainte de efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, consumatorul final este în drept să solicite efectuarea verificării metrologice de expertiză a echipamentului de măsurare, cheltuielile pentru verificarea metrologică de expertiză fiind suportate de către consumatorul final. Furnizorul şi  operatorul de reţea informează obligatoriu consumatorul final despre acest drept al consumatorului final.
    124. Părţile au dreptul să solicite efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice repetate.
    După efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice furnizorul sau consumatorul final, după caz, este obligat să prezinte unul altuia, în termen de cel mult 5 zile calendaristice, echipamentul de măsurare şi fostele sigilii aplicate de către furnizor, operatorul de reţea precum şi raportul constatării tehnico-ştiinţifice efectuate.
    125. În cazul în care consumatorul final nu prezintă echipamentul de măsurare sigilat şi/sau sigiliile aplicate echipamentului de măsurare, la constatarea tehnico-ştiinţifică sau se constată că sigiliile aplicate pachetului în care a fost împachetat echipamentul de măsurare sînt violate, sau dacă pachetul în care a fost împachetat echipamentul de măsurare este deteriorată, furnizorul este în drept să aplice faţă de consumatorul final prevederile punctului 151 din prezentul Regulament.
    În caz de deteriorare, de sustragere sau de pierdere a echipamentului de măsurare şi/sau a sigiliilor aplicate lui, după ce au fost transmise de către operatorul reţelei de distribuţie consumatorului final, furnizorul este în drept să aplice prevederile pct. 151 din prezentul Regulament. Consumatorul final este exonerat de responsabilitate în cazul în care deteriorarea, sustragerea  sau pierderea echipamentului de măsurare şi/sau a sigiliilor aplicate nu-i este imputabilă.
    126. În cazul în care operatorul de reţea consideră că, consumatorul final va întreprinde măsuri care pot duce la înlăturarea dovezilor prin care se poate demonstra violarea sigiliilor şi/sau faptul intervenţiei în echipamentul de măsurare, operatorul de reţea este în drept să solicite consumatorului final sau reprezentantului acestuia ca împreună să prezinte echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile, în ziua depistării violării sigiliilor sau a intervenţiei în echipamentul de măsurare, la instituţia care va efectua constatarea tehnico-ştiinţifică. În cazul în care consumatorul final sau reprezentantul acestuia refuză ca împreună cu operatorul de reţea să prezinte echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile, în ziua depistării violării sigiliilor sau a intervenţiei în echipamentul de măsurare, la instituţia care va efectua constatarea tehnico-ştiinţifică, operatorul de reţea, unilateral, va prezenta probele împachetate şi sigilate la instituţia aleasă de consumatorul final, care va efectua constatarea tehnico-ştiinţifică, păstrînd ulterior probele respective. Consumatorul final este în drept să participe la efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, în conformitate cu legea.
    127. Cheltuielile pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice se achită de partea care a iniţiat-o.
    128. Actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale şi/sau concluziile raportului constatării tehnico-ştiinţifice, concluziile raportului verificării metrologice de expertiză, rezultatele examinării de către furnizor a altor factori, pot servi furnizorului drept bază pentru luarea deciziei privind încălcarea clauzelor contractuale de către consumatorul final, dacă acestea indică circumstanţele şi mijloacele ce au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat.
    129. Operatorul de reţea este obligat să transmită furnizorului o copie de pe actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale în ziua întocmirii acestuia. Factura pentru consumul de gaze naturale în rezultatul încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale va fi emisă de furnizor în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la întocmirea actului de depistare.
    130. În cazul în care consumatorul final informează furnizorul, în conformitate cu pct. 113  despre deteriorarea echipamentului de măsurare şi/sau violarea sigiliilor, faptul nu este calificat drept încălcarea clauzelor contractuale de către consumatorul final, dacă în rezultatul examinării nu se demonstrează încălcarea dată de către consumatorul final.
    131. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea sau reamplasarea echipamentului de măsurare la solicitarea consumatorului final sînt suportate integral de către consumatorul final.
    132. Consumatorul final suportă cheltuielile de demontare, reparare, verificare metrologică, montare sau înlocuire a echipamentului de măsurare deteriorat, precum şi consumul recalculat de gaze naturale în cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare are loc din vina consumatorului final.
    133. Echipamentele de măsurare se verifică metrologic periodic de către laboratoarele metrologice autorizate, în termenele stabilite, în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004, aprobată prin Hotărîrea Departamentului „Moldova-Standard” nr.1445-M din 4 ianuarie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.35-38, art.81). Operatorul reţelei de distribuţie este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui demontat pentru verificarea metrologică periodică.
    134. Furnizorul, operatorul de reţea şi consumatorul final sau reprezentanţii acestora au dreptul să fie prezenţi la verificarea metrologică a echipamentului de măsurare. Actul cu rezultatele verificării metrologice este pus la dispoziţia furnizorului/operatorului de reţea şi consumatorului final.
    135. Părţile contractante pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare, înainte de expirarea intervalului de timp admis între două verificări metrologice succesive, în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. Plata pentru verificarea metrologică de expertiză va fi efectuată de partea care a iniţiat-o. Dacă în urma verificării metrologice de expertiză reclamaţia capătă confirmare, furnizorul efectuează recalculări în conformitate cu pct.149.
    136. Demontarea echipamentului de măsurare pentru efectuarea verificării metrologice de expertiză, la solicitarea consumatorului final se efectuează de către operatorul de reţea, în decurs de cel mult 5 zile calendaristice de la data solicitării. Operatorul de reţea este obligat să aducă la cunoştinţă  obligaţia achitării de către consumatorul casnic a cheltuielilor pentru demontarea, remontarea echipamentului de măsurare şi verificarea metrologică de expertiză în cazul în care echipamentul de măsurare funcţionează  în limitele erorii admisibile.
    137. La demontarea echipamentului de măsurare, pentru verificarea metrologică de expertiză, personalul operatorului de reţea întocmeşte actul de demontare în 2 exemplare (cîte un exemplar pentru fiecare parte contractantă) indicînd în el numărul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor, indicaţiile echipamentului de măsurare, precum şi cauzele demontării. Echipamentul de măsurare este împachetat şi sigilat de către operatorul de reţea în prezenţa consumatorului final, pentru a fi transmis ulterior de către consumatorul final spre verificare metrologică de expertiză la un laborator metrologic autorizat care nu aparţine furnizorului, operatorului de reţea. Consumatorul final este obligat să prezinte echipamentul de măsurare la laboratorul metrologic autorizat în termen de pînă la 5 zile lucrătoare de la data demontării.
    138.  În cazul în care, la consumatorul final, în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificare metrologică, nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, furnizorul, pe durata perioadei de verificare, determină volumul de gaze naturale consumat de către consumatorul final în baza consumului mediu zilnic de gaze naturale înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul perioadei calendaristice similare, aplicînd coeficienţi de corecţie în cazul în care condiţiile meteorologice diferă.

Secţiunea 9
PLATA GAZELOR NATURALE

    139.  Plata gazelor naturale consumate se efectuează în baza facturii emise lunar de către furnizor şi înmînată consumatorului final sau expediată prin poştă. În unele cazuri plata poate fi efectuată prin alte metode şi în alte termene stabilite în contractul de furnizare a gazelor naturale.
    140. Prin derogare de la prevederile pct. 139 din prezentul Regulament, în cazul în care consumul lunar de gaze naturale nu depăşeşte 5 m3, furnizorul este în drept să emită, cu acordul, în scris, al consumatorului casnic, o singură factură de plată pentru gazele naturale consumate pe parcursul unei perioade convenite între părţi, dar nu mai mare de 3 luni.
    141. Drept bază pentru emiterea facturii servesc tarifele reglementate la gazele naturale, în vigoare pe parcursul perioadei de facturare, indicaţiile echipamentului de măsurare şi corelarea, după caz, a parametrilor efectivi (volum, presiune, temperatură) cu starea standard, convenite prin contractul de furnizare a gazelor naturale.
    142. Consumatorul final achită plata pentru gazele naturale consumate conform tarifelor la gazele naturale aprobate de către Agenţie şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Furnizorul este obligat să afişeze în fiecare oficiu comercial o copie a hotărîrii Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor la gazele naturale.
    La solicitarea consumatorului final, furnizorul este obligat să pună la dispoziţie consumatorului final o copie a tarifelor la gazele naturale în vigoare .
    143. Tariful la gazele naturale se exprimă în lei pentru 1000 m3, calculate la starea standard.
    144.  Factura prezentată de furnizor consumatorului final trebuie să conţină obligatoriu următoarea informaţie:
    a) numele şi prenumele consumatorului final sau denumirea întreprinderii;
    b) adresa locului de consum şi numărul contractului;
    c) data emiterii facturii;
    d) data-limită de plată a facturii;
    e) indicaţiile actuale şi cele precedente ale echipamentului de măsurare şi perioada pentru care este emisă factura;
    f) volumul de gaze naturale consumat în perioada de facturare, înregistrat de echipamentul de măsurare, ţinîndu-se cont de prevederile pct. 160 din prezentul Regulament, după caz, sau calculat conform pct.164 din prezentul Regulament;
    g) tariful aplicat;
    h) plata pentru gazele naturale consumate;
    i) datoriile pentru perioadele precedente;
    j) taxe;
    k) suma totală spre achitare ce include şi datoriile pentru perioadele precedente, dacă există;
    l) adresa şi numărul de telefon la care poate fi contactat furnizorul.
    Factura va include şi următoarele notaţii:
    „ATENŢIE! AVIZ
    Vă preîntîmpinăm că în cazul neachitării acestei facturi, în decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de achitare indicată în ea, în conformitate cu legislaţia, vom fi nevoiţi să deconectăm de la reţeaua de gaze naturale instalaţia dumneavoastră de utilizare. Reconectarea instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale va fi posibilă după eliminarea cauzei care a dus la deconectare şi achitarea plăţii pentru reconectare.”
    “Copia tarifelor reglementate poate fi obţinută de la furnizor.”
    “Activitatea furnizorului este reglementată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Adresa Agenţiei..... ”
    145.  Furnizorul nu este în drept să includă în factură alte plăţi decît cele prevăzute în pct.144 din prezentul Regulament.
    146.  Furnizorul este în drept să aplice consumatorilor finali penalitate pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii pentru gazele naturale consumate, începînd cu prima zi după data-limită de plată indicată în factură. Suma penalităţilor va fi prezentată consumatorului final spre achitare într-o factură separată. Penalitatea poate fi aplicată numai dacă este prevăzută în contractul de furnizare a gazelor naturale. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi mărimea stabilită prin Legea cu privire la gazele naturale, nr. 123–XVIII, din 23 decembrie 2009. Penalitatea nu se aplică în cazul  facturilor eronate.
    147. În cazul constatării de către consumatorul final a erorii de facturare (calcularea contravalorii gazelor naturale prin aplicarea de către furnizor a tarifului greşit şi/sau a volumului de gaze naturale ce nu corespunde valorii determinate în baza indicaţiilor reale ale echipamentului de măsurare), în defavoarea sa sau dacă această eroare este depistată de către furnizor, ultimul este obligat să includă în factura pentru luna viitoare suma cauzată de eroarea de facturare.
    Furnizorul este în drept să nu restituie sau să nu considere drept plată pentru viitoarele decontări sumele încasate suplimentar, care au fost depistate după expirarea termenului de prescripţie stabilit de Codul civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1107-XV din 6 iunie 2002 sau în cazul în care consumatorul final nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data comiterii erorii de facturare.
    148.  În cazul în care se depistează erori de facturare în defavoarea furnizorului, suma cauzată de eroare este inclusă suplimentar în factură, fiind reeşalonată, la solicitarea consumatorului final, pe o perioadă de cel puţin 6 luni.
    Furnizorul nu este în drept să ceară plata cauzată de eroare de facturare cînd aceasta a fost depistată după expirarea termenului de prescripţie stabilit de Codul civil al Republicii Moldova sau în cazul în care nu poate demonstra data comiterii erorii de facturare.
    149.  În cazul în care în rezultatul verificării metrologice de expertiză se stabileşte că eroarea echipamentului de măsurare nu se încadrează în limitele admisibile, părţile contractante sînt în drept să iniţieze recalcularea volumelor de gaze naturale furnizate pe parcursul ultimelor 3 luni, luînd în considerare eroarea medie aritmetică stabilită la verificarea metrologică de expertiză. Recalcularea poate fi efectuată numai în cazul în care verificarea metrologică de expertiză a fost efectuată în limitele intervalului  de timp admis între două verificări metrologice succesive.
    150.  În cazul în care echipamentul de măsurare este defectat nu din vina consumatorului final, determinarea volumului de gaze naturale pe parcursul perioadei de la ultima citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare pînă la data restabilirii evidenţei consumului de gaze naturale se efectuează conform consumului mediu zilnic înregistrat pe parcursul perioadei similare de facturare sau perioada ulterioară de facturare, în caz de excepţie, cînd perioada similară nu există. Perioada pentru care se efectuează calculul consumului de gaze naturale în baza consumului mediu zilnic nu va depăşi 3 luni. Restabilirea evidenţei consumului de gaze naturale se efectuează în termen de o lună. Pentru perioada care, din vina consumatorului noncasnic, depăşeşte termenul de o lună stabilit pentru restabilirea evidenţei, calcularea volumului de gaze consumat va fi efectuată aplicîndu-se sistemul pauşal, consumatorul final fiind preîntîmpinat în scris despre aceasta.
    151.  În cazul în care se constată încălcarea clauzelor contractuale de către consumatorul final, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat, furnizorul este în drept să calculeze consumul de gaze naturale conform sistemului pauşal, ţinînd cont de volumul facturat şi achitat de către consumatorul final pentru perioada recalculării.
    În cazul intervenţiei vizibile în funcţionarea echipamentului de măsurare (defectul sau lipsa sticlei la echipamentul de măsurare, defectarea corpului echipamentului de măsurare, deteriorarea sau intervenţia asupra sigiliului autentic, ruperea cordonului sigiliului sau restabilirea lui după ce a fost rupt, lipsa sigiliului), la calcularea consumului de gaze naturale, conform sistemului pauşal, se va lua în consideraţie perioada de timp de la data ultimei citiri a indicaţiilor echipamentului de măsurare (controlului vizual al echipamentului de măsurare), dar nu mai mare de 3 luni, în cazul lipsei accesului la citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare.
    În celelalte cazuri (conectarea neautorizată a aparatelor sau a instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale sau consum de gaze naturale prin evitarea echipamentului de măsurare, contrafacerea sigiliului etc.), la efectuarea calculelor consumului de gaze naturale conform sistemului pauşal se utilizează perioada de la data ultimului control al echipamentului de măsurare sau perioada de la data  comiterii acestor încălcări (în cazul echipamentelor de măsurare cu memorie) şi pînă la data depistării, dar nu mai mare de un an.
    În calcule se ia în consideraţie numărul orelor de utilizare pentru diferite tipuri de aparate de utilizare, indicate în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
    La determinarea volumului de gaze naturale consumat în rezultatul încălcării clauzelor contractuale de către consumatorul final, care au dus la neînregistrarea/înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat, furnizorul de gaze naturale este obligat să ia în consideraţie toţi factorii care permit calcularea corectă a posibilului prejudiciu cauzat furnizorului.
    152.  Consumatorul final este în drept să conteste, în limitele termenului de prescripţie, factura emisă de către furnizor pentru consumul de gaze naturale, calculat în rezultatul încălcării clauzelor contractuale de către consumatorul final, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumate.
    153.  Furnizorul este în drept să ceară pentru consumul gazelor naturale plată preventivă de la consumatorii finali instalaţiile de utilizare ale cărora au fost reconectate la reţeaua de gaze naturale, în cazul în care instalaţiile de utilizare ale acestora au fost deconectate de la reţeaua de gaze naturale pentru neachitarea facturii sau refuzul documentat de a permite accesul personalului furnizorului, al operatorului de reţea la echipamentul de măsurare.
    154.  Furnizorul, de asemenea, este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii finali care au încheiate contracte pentru furnizarea gazelor naturale în baza altui drept real, decît cel de proprietate, precum şi de la consumatorii finali faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate, efectuînd ulterior recalcularea în baza indicaţiilor reale ale echipamentului de măsurare.
    155.  Plata preventivă se va efectua de către consumatorul final conform pct. 153 din prezentul Regulament, înainte de reconectare a instalaţiei de utilizare şi restabilirea furnizării gazelor naturale.
    156.  Suma plăţii preventive este stabilită de către furnizor şi nu trebuie să depăşească contravaloarea consumului mediu lunar de gaze naturale. În cazul contractelor încheiate cu consumatorii finali – neproprietari ai imobilului, suma plăţii preventive nu trebuie să depăşească contravaloarea consumului mediu de gaze naturale pe parcursul a două luni. Valoarea plăţii preventive este indicată obligatoriu în contractul de furnizare a gazelor naturale.
    157.  Furnizorul îl va elibera de plata preventivă pe consumatorul final, indicat în pct.153 din prezentul Regulament, care şi-a onorat  obligaţiile de plată pe parcursul unui an.
    158.  În caz de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale cu consumatorul final care efectuează plata preventivă, furnizorul va efectua calculul definitiv al consumului şi al plăţii pentru gazele naturale furnizate şi va restitui, după caz, consumatorului final diferenţa, pînă la rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
    159.  Furnizorul ţine evidenţa consumatorilor finali care achită plata preventivă. Datele privind consumatorii finali ce achită plata preventivă vor include:
    a) numele, prenumele sau denumirea consumatorului final şi numărul contractului încheiat cu el;
    b) adresa consumatorului final şi a locului de consum, dacă diferă;
    c) suma plăţii preventive.
    160. În cazul în care echipamentul de măsurare al consumatorului noncasnic nu este instalat în punctul de delimitare, volumul de gaze naturale consumat se va corecta luîndu-se în consideraţie pierderile tehnice de gaze naturale în conducte, armături, accesorii staţii şi posturi de reglare-măsurare situate între punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare, calculate conform Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice şi al pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr. 398 din 31 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.16-17, art. 72).  În cazul în care consumatorul final sau oricare furnizor va importa gaze naturale, operatorul reţelei de distribuţie şi operatorul reţelei de transport sînt obligaţi să transporte şi să distribuie aceste gaze naturale în baza contractelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale.
    161.  Plata pentru serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale se efectuează conform tarifelor pentru serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale aprobate de către Agenţie şi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    162.  În cazul demontării intenţionate de către consumatorul final a echipamentului de măsurare, furnizorul este în drept să efectueze recalcularea consumului de gaze naturale, aplicînd sistemul pauşal, fiind luate în calcul volumele facturate de către furnizor şi achitate de către consumatorul final în perioada recalculării stabilită de la ultima citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare şi pînă la data depistării, dar nu mai mare de 3 luni, dacă fapta consumatorului final privind încălcarea clauzelor contractuale a fost constatată de organele abilitate.
    163.  În cazul refuzului documentat de a permite accesul personalului furnizorului, operatorului de reţea la echipamentul de măsurare şi la instalaţiile operatorului de reţea ce se află pe proprietatea consumatorului final, furnizorul, operatorul de reţea va solicita asistenţă organelor de drept pentru a obţine accesul.
    164.  Facturarea consumului de gaze naturale pentru consumatorii casnici amplasaţi în blocuri locative se va efectua după cum urmează:
    a) pentru locurile de consum racordate la reţelele blocurilor locative dotate cu echipamente de măsurare colective, facturarea se efectuează prin calcul – din volumul de gaze naturale indicat de echipamentul de măsurare colectiv se scade suma volumului de gaze naturale calculat în baza indicilor echipamentelor de măsurare individuale, iar volumul obţinut se repartizează pe locurile de consum nedotate cu echipamente de măsurare în funcţie de numărul de persoane domiciliate la locul de consum şi aparatele de utilizare racordate;
    b) pentru blocurile de locuinţe nedotate cu echipamente de măsurare colective, facturarea gazelor naturale pentru locurile de consum ce nu sînt dotate cu echipamente de măsurare se efectuează aplicîndu-se normele de consum aprobate prin ordinul Ministerului Industriei şi Energeticii cu privire la normele de consum gaze naturale în lipsa contorului nr.124 din 25 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.163-165, art.441.) şi tarifele în vigoare.
    165.  În cazul constatării încălcării clauzelor contractuale de către consumatorul final ce deţine apartament în blocul de locuit dotat cu echipament de măsurare colectiv de gaze naturale, care a condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat, volumele de gaze naturale achitate de către consumatorul final respectiv se iau obligatoriu în calcul la determinarea volumelor de gaze naturale ce sînt facturate consumatorilor finali, locurile de consum ale cărora nu sînt dotate cu echipamente de măsurare individuale.
    166.  În cazul depistării de către furnizor, operatorul de reţea a majorării neautorizate a debitului sumar sau racordării unor aparate de utilizare, fără acordul furnizorului, operatorului de reţea ce duce la depăşirea diapazonului de măsurare a echipamentului de măsurare existent la consumatorul final sau modificarea indicilor de facturare în cazul lipsei echipamentului de măsurare, furnizorul demonstrează consumatorului final că modificarea debitului sumar sau racordarea unor aparate de utilizare, fără acordul furnizorului, operatorului de reţea a dus la erori de facturare în defavoarea sa şi va recalcula consumul de gaze naturale luînd în consideraţie indicii corecţi de facturare, eroarea echipamentului de măsurare şi după caz sistemul pauşal. Termenul efectuării recalculărilor nu poate depăşi un an.

Secţiunea 10
PREVEDERI TEHNICE ŞI ORGANIZATORICE CU PRIVIRE
LA FUNCŢIONAREA INSTALAŢIILOR DE GAZE NATURALE

    167.  Operatorii de reţea şi consumatorii finali de gaze naturale poartă răspundere conform legislaţiei pentru:
    a) starea tehnică, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de gaze naturale ce le aparţin, înlăturarea scurgerilor de gaze naturale prin neetanşeităţi, inclusiv la semnalizarea consumatorilor finali sau altor persoane despre eventualele scurgeri;
    b) respectarea tehnicii securităţii;
    c) respectarea regimurilor de consum convenite prin contract;
    d) furnizarea volumelor contractate;
    e) respectarea disciplinei operative;
    f) neexecutarea în termenele stabilite a prescripţiilor înaintate de Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase;
    g) menţinerea parametrilor de calitate a gazelor naturale conform standardului naţional în vigoare;
    h) menţinerea dispozitivelor de reglaj automat în stare de funcţionare;
    i) reglarea corectă a parametrilor tehnologici de exploatare.
    168.  Consumatorului final i se interzice să facă intervenţii asupra utilajului de gaze naturale ce aparţine operatorului de reţea.
    169.  Manevrele necesare limitării sau întreruperii furnizării gazelor naturale de consumatorul final cu debite mari de gaze naturale, în vederea executării lucrărilor planificate de întreţinere şi reparaţii la conductele şi instalaţiile lui se vor face cu acordul operatorului de reţea.
    170.  În cazul, în care sistemul de gaze naturale funcţionează în regim de avarie, furnizorul nu va repara prejudiciul cauzat prin reducerea sau întreruperea furnizării gazelor naturale consumatorilor finali, însă, el este obligat să întreprindă operativ măsurile necesare pentru înlăturarea deficienţelor şi disfuncţionalităţilor şi să anunţe consumatorii finali despre aceasta.
    171. Prejudiciul cauzat consumatorului final din cauza accidentelor produse în instalaţia sa de utilizare, ca urmare a nerespectării regulilor şi instrucţiunilor de exploatare în vigoare, rămîne în responsabilitatea consumatorului final.
    172. Operatorul de reţea este obligat să ia măsuri neîntîrziate pentru remedierea deteriorărilor apărute în reţelele sale de gaze naturale şi pe care le exploatează şi le deserveşte tehnic. În cazurile în care se va constata că deteriorările sînt cauzate de consumatorul final, cheltuielile vor fi suportate integral de consumatorul final.
    173. În cazul în care pentru efectuarea lucrărilor de revizie este necesară oprirea staţiei de predare sau a staţiei de reglare-măsurare, a postului de reglare-măsurare, repunerea în funcţiune a staţiei de predare sau a staţiei de reglare-măsurare, a postului de reglare-măsurare se va face după obţinerea acordului în scris al consumatorului final (cu excepţia consumatorului casnic), care garantează că toate robinetele de siguranţă sînt închise. După repunerea în funcţiune, echipa de revizie va asigura supravegherea staţiei de predare sau a staţiei de reglare-măsurare, a postului de reglare-măsurare pe o durată de cel puţin o oră după intrarea în regim normal de funcţionare.
    174. Este interzisă manevrarea şi folosirea conductei de ocolire din staţiile de reglare-măsurare de către consumatorul final sau alte persoane neautorizate, decît de persoanele autorizate ale operatorului de reţea. Robinetele de pe conducta de ocolire vor fi sigilate în poziţie închisă. În situaţii deosebite, cu acordul operatorului de reţea, fapt consemnat printr-un proces-verbal, pentru asigurarea continuităţii furnizării gazelor naturale, manevrarea conductei de ocolire se poate face pentru perioade de timp strict limitate, de către personalul autorizat al consumatorului final, instruit în acest sens. Violarea sigiliilor de la robinetele conductei de ocolire de către consumatorul final se va considera încălcare a clauzelor contractuale.
    175. Verificarea şi repararea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor finali se va face după necesitate, de către unităţi specializate autorizate, din contul consumatorului final.
    176.  În cazul în care, în mod excepţional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasată reţeaua de gaze naturale să se execute o construcţie, beneficiarul acestei construcţii va obţine acordurile proprietarilor sau deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie plasată noua conductă de gaze naturale şi va suporta toate cheltuielile de modificare a reţelei de gaze naturale.
    177.  Operatorul de reţea şi consumatorii finali au dreptul să încheie, între ei, acorduri privind exploatarea şi/sau întreţinerea instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor finali.
    178.  Timpul efectuării lucrărilor de reparaţie a instalaţiilor ce aparţin operatorului de reţea şi sînt situate pe proprietatea consumatorului final, se coordonează cu consumatorul final.
    179.  Personalul operatorului de reţea care instalează noi echipamente, efectuează reparaţia sau modifică instalaţiile existente este obligat să readucă la starea iniţială terenul şi alte elemente de construcţii şi instalaţii ale consumatorului final, afectate de lucrările pe care le-a executat, cu excepţia cazurilor efectuării acestor lucrări la solicitarea consumatorului final.

Secţiunea 11
PETIŢIILE CONSUMATORILOR FINALI ŞI PROCEDURILE 
DE SOLUŢIONARE A NEÎNŢELEGERILOR

    180. Furnizorul, operatorul de reţea este obligat să dispună de centre de relaţii cu consumatorii finali şi să desemneze persoane responsabile pentru examinarea petiţiilor şi soluţionarea problemelor consumatorilor finali, legate de transportul, distribuţia şi furnizarea gazelor naturale, la care au acces toţi consumatorii finali pe parcursul programului de lucru.
    181. Furnizorul, operatorul de reţea este obligat să aducă la cunoştinţa consumatorilor finali şi să prezinte Agenţiei următoarele date referitoare la activitatea centrelor pentru relaţii cu consumatorii finali:
    a) adresele sediilor, adresele poştale, numerele de telefon şi adresele poştei electronice (dacă sînt disponibile) unde consumatorii finali pot adresa petiţiile;
    b) programul de lucru, de cel puţin 5 zile pe săptămînă a cîte 8 ore pe zi, pe parcursul căruia consumatorul final poate adresa petiţia.
    182. Personalul responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali trebuie să dispună de aptitudini şi împuterniciri pentru:
    a) a examina petiţiile şi soluţiona neînţelegerile direct, prin negocieri directe cu consumatorii finali şi pe cale amiabilă;
    b) a remite petiţia către persoana furnizorului, a operatorului de reţea, investită cu atribuţii privind examinarea şi soluţionarea problemelor abordate în petiţie;
    c) a informa consumatorul final despre drepturile lui în procesul de soluţionare a neînţelegerilor.
    183.  Întreg personalul de conducere al furnizorului, al operatorului de reţea este obligat să acorde audienţă consumatorilor finali care solicită aceasta, în scopul soluţionării problemelor consumatorilor finali. Programul de audienţă se aprobă de Agenţie şi se afişează în toate centrele pentru relaţii cu consumatorii finali
    184. Furnizorul, operatorul de reţea va duce evidenţa petiţiilor. Informaţia despre petiţii trebuie să specifice cel puţin:
    a) numele petiţionarului;
    b) data depunerii petiţiei;
    c) esenţa problemei abordate în petiţie;
    d) decizia luată de către furnizor, operatorul de reţea;
    e) data expedierii răspunsului.
    185.  Furnizorul, operatorul de reţea este obligat să prezinte Agenţiei orice informaţie solicitată privind petiţiile, copii ale înregistrărilor, ale deciziilor sau alte documente necesare examinării şi soluţionării de către Agenţie a problemelor abordate în petiţii.
    186.  Furnizorul, operatorul de reţea trebuie să depună toate eforturile pentru soluţionarea  rezonabilă a neînţelegerilor cu consumatorii finali, pe cale amiabilă şi în termene cît mai restrînse.
    187.  În cazul în care neînţelegerea dintre consumatorul final şi furnizor, operatorul de reţea nu se soluţionează pe cale amiabilă, furnizorul, operatorul de reţea este obligat să examineze situaţia creată şi să răspundă în scris consumatorului final, în termenele prevăzute de lege.
    188.  Consumatorul final este în drept să prezinte o petiţie la Agenţie, în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv în cazul în care nu a primit în termen răspuns de la furnizor, operatorul de reţea, sau dacă nu este satisfăcut de măsurile întreprinse de furnizor, operatorul de reţea.
    189. În cazul în care consumatorul nu este de acord cu răspunsul sau decizia Agenţiei el este în drept să conteste răspunsul sau decizia în instanţa de judecată, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ.
    190. Petiţia consumatorului final legată de parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate va fi examinată de către operatorul de reţea împreună cu consumatorul final pentru stabilirea responsabilităţilor ce decurg din aceste circumstanţe.
    Termenul pentru depunerea reclamaţiei de către consumatorul final este de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depistării încălcării parametrilor de calitate sau restabilirii furnizării gazelor naturale. Consumatorul final va pune la dispoziţia operatorului de reţea toate datele legate de confirmarea faptelor expuse în petiţie.
    191.  Furnizorul, operatorul de reţea utilizează în procesul de activitate actele incluse în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament.

Anexa nr. 1
la Regulamentul pentru furnizarea  şi utilizarea
gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea ANRE
nr. 415 din 25.05. 2011

Clauzele obligatorii ale contractului de furnizare a 
gazelor naturale consumatorului casnic
I. Date generale

    1. Locul de consum ______________________________________________
    _____________________________________________________________
   (localitatea, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, nr. telefon)
    deţinînd actul ce atestă dreptul de proprietate nr.___________________, 
    contractul de închiriere nr. ______, (alte acte prevăzute de lege) ____________
    Aviz de racordare nr._______ din __________, emis de___________________
    ______________________________________________________________
    2. Dosar tehnic nr. _______
    Tipul aparatelor utilizatoare de gaze naturale:
    maşină de gătit tip _______, cu ___ ochiuri, ______ unităţi; cazan de încălzire 
    tip _________, ___ unităţi; încălzitor de apă volumetric tip ____________, 
    ______ unităţi; sobă de încălzit cu gaze naturale ______________, _____unităţi;
     încălzitor de apă instantaneu _______________, ___unităţi etc.
    3. Suprafaţa de încălzire _______________________m2.
    4. Numărul de locatari ____, inclusiv posedă înlesniri ____.
    5. Echipament de măsurare  tip_____________, nr. __________proprietate 
    a ____________________, unităţi _____, datele iniţiale ale echipamentului de 
    măsurare, citite la momentul racordării instalaţiei de utilizare la reţeaua de distribuţie 
    a gazelor naturale _____________________.
    6. Data ultimei verificări metrologice __________________________________, 
    termenul valabilităţii ____________.
    7. Sigiliile aplicate____________________________.

II. Obiectul şi durata  contractului

    8. Obiectul contractului este furnizarea gazelor naturale la locul de consum şi reglementarea relaţiilor dintre Furnizor şi Consumatorul casnic privind condiţiile de furnizare şi de consum, facturarea şi plata pentru volumele de gaze naturale consumate.
    9. Utilizarea gazelor naturale se va face în scopuri casnice, cu utilizarea aparatelor specificate în contract.
    10. Contractul de furnizare a gazelor naturale este încheiat pentru o durată de timp _____________________ (nedeterminată sau determinată la solicitarea Consumatorului casnic),  este întocmit în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data  semnării lui de către ambele părţi.

III. Obligaţiile şi drepturile furnizorului

    11. Furnizorul are următoarele obligaţii:
    a) să înceapă furnizarea gazelor naturale după racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale şi să furnizeze Consumatorului casnic gaze naturale la calitatea corespunzătoare standardului naţional „Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”, GOST  - 5542 inclusiv,
    - Puterea calorifică inferioară,

    MJ/m3 (kcal/m3),  la 20 °C şi 
    101,325 kPa, nu mai mică                                                                    31,8 (7600)
    - Domeniul valorilor indicelui Wobbe 
    (superior),  MJ/m3 (kcal/m3)                                             41,2-54,5 (9850-13000)
    - Abaterea admisibilă a indicelui Wobbe
    de la valoarea nominală, %, nu mai mare                                                           ± 5
    - Concentraţia masică a acidului sulfhidric, 
    g/m3, nu mai mare                                                                                           0,02
    - Concentraţia masică a sulfului mercaptan, 
    g/m3, nu mai mare                                                                                         0,036
    - Fracţia volumetrică a oxigenului,  %, nu mai mare                                            1,0
    - Masa impurităţilor mecanice în 1 m3, g, 
    nu mai mare                                                                                                   0,001

    b) să asigure furnizarea gazelor naturale pînă la robinetul de siguranţă, în mod continuu şi la presiunea stabilită de normele tehnice în vigoare;
    c) să emită  lunar Consumatorului casnic factura de plată pentru gazele naturale consumate, indicînd în factură data- limită de plată a acesteia. Factura se emite cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea  termenului limită de plată a acesteia. Volumul de gaze naturale facturat este stabilit prin citirea lunară a indicaţiilor echipamentului de măsurare de către personalul operatorului reţelei de distribuţie, iar în lipsa echipamentului de măsurare la Consumatorul casnic, prin calcul, în baza normelor în vigoare;
    d) să anunţe Consumatorul casnic, cu cel puţin trei zile calendaristice înainte, despre întreruperile programate pentru efectuarea lucrărilor planificate de profilaxie şi reparaţie în reţeaua de distribuţie a gazelor naturale, indicînd intervalul probabil de întrerupere;
    e) să efectueze recalcularea plăţii pentru gazele naturale consumate în cazurile documentar confirmate de Consumatorul casnic şi prevăzute de legislaţie;
    f) să prezinte la solicitarea Consumatorului casnic informaţia cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate, istoricul de consum, plăţile şi penalităţile calculate şi achitate;
    g) să asigure verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare în termenul stabilit în  Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului;
    h) să restabilească furnizarea gazelor naturale în termen de 2 zile lucrătoare de la data achitării plăţii pentru  reconectare de către Consumatorul casnic;
    i) să asigure deconectarea de la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale a instalaţiei de utilizare ce aparţine Consumatorului casnic, la solicitarea Consumatorului casnic, în cel mult 7 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării depuse în scris de către Consumatorul casnic;
    j)  să restituie datoriile avute faţă de Consumatorul casnic, pînă la rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
    12. Furnizorul are următoarele drepturi:
    a) să aibă acces la echipamentul de măsurare, indiferent de locul amplasării lui;
    b) să deconecteze instalaţia de utilizare a Consumatorului casnic, în cazurile prevăzute în pct. 17 din Contract;
    c) să includă suma cauzată de erori de facturare, ce sînt în defavoarea furnizorului, în plata pentru luna viitoare. Furnizorul nu este în drept să perceapă plata datorată emiterii unei erori de facturare dacă faptul emiterii unei facturi cu erori de facturare a fost depistat după expirarea termenului de prescripţie, stabilit prin Codul civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1107-XV din 6 iunie 2002, sau în cazul în care nu demonstrează faptul şi data emiterii unei facturi cu erori de facturare;
    d) să sisteze furnizarea gazelor naturale Consumatorului casnic în cazul încălcării de către Consumatorul casnic a tehnicii securităţii şi regulilor de utilizare a gazelor naturale. Sistarea furnizării gazelor naturale se efectuează de la robinetul de siguranţă sau de la robinetul de contor, sau robinetul de incendiu.
    În cazul sistării furnizării gazelor naturale se întocmeşte actul de sistare în care se indică motivul sistării şi acţiunile ce trebuie întreprinse de Consumatorul casnic  pentru a înlătura  încălcările;   
    e) să efectueze recalcularea consumului de gaze naturale luînd în consideraţie indicii corecţi de facturare în lipsa echipamentului de măsurare sau eroarea echipamentului de măsurare în cazul racordării unor aparate de utilizare, fără acordul Furnizorului;
    f) să recalculeze volumul de gaze naturale, aplicînd sistemul pauşal, în conformitate cu Regulamentul pentru  furnizarea şi utilizarea  gazelor naturale  în cazul în care se constată încălcarea clauzelor contractuale de către Consumatorul casnic, care au dus  la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat.
    Încălcarea clauzelor contractuale de către Consumatorul casnic, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat sînt:
    1) intervenţia în funcţionarea echipamentului de măsurare;
    2) conectarea neautorizată a aparatelor sau a instalaţiei de utilizare la reţeaua de  gaze naturale sau consum de gaze naturale prin evitarea echipamentului de măsurare.

IV. Drepturile şi obligaţiile consumatorului casnic

    13. Consumatorul casnic are următoarele drepturi:
    a) să consume gaze naturale în conformitate cu prevederile contractului;
    b) la furnizarea continuă a gazelor naturale la parametrii de calitate stabiliţi prin actele normative şi prin standardul naţional „Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”,  GOST 5542;
    c) să solicite Furnizorului repararea prejudiciului (material şi moral) adus în rezultatul încălcării prevederilor contractului sau ale legislaţiei;
    d) să aibă acces la echipamentul de măsurare, care înregistrează consumul lui de gaze naturale, indiferent de locul amplasării;
    e) să solicite Furnizorului suspendarea, prelungirea sau rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale;
    f) să solicite Furnizorului sistarea temporară a furnizării de gaze naturale;
    g) să solicite de la Furnizor informaţia cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate, istoricul de consum, plăţile şi penalităţile achitate şi calculate;
    h) să solicite operatorului reţelei de distribuţie să întreprindă măsuri corespunzătoare în cazul deranjamentelor în instalaţiile de distribuţie şi în cazul funcţionării necorespunzătoare a echipamentului de măsurare;
    i) să fie prezent la citirea, controlul, verificarea metrologică şi efectuarea constatării  tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare;
    j) să solicite Furnizorului acordul modificării instalaţiei de utilizare.
    14. Consumatorul casnic are următoarele obligaţii:
    a) să achite integral consumul de gaze naturale în termenul indicat în factură;
    b) să respecte cu stricteţe regulile de utilizare a gazelor naturale;
    c) să nu modifice instalaţiile de utilizare şi încăperile unde ele sînt amplasate fără acordul Furnizorului;
    d) să nu racordeze la instalaţia sa de utilizare instalaţiile altor consumatori finali;
    e) să permită accesul echipei de intervenţie a operatorului reţelei de distribuţie după prezentarea legitimaţiei, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparaţii, întreruperi, sistări, deconectări, racordări, precum şi de remediere a deranjamentelor sau avariilor din instalaţiile operatorului reţelei de distribuţie aflate pe proprietatea Consumatorului casnic, precum şi pentru verificarea respectării clauzelor  contractului;
    f) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate acestuia;
    g) să înştiinţeze în cel mai scurt timp Furnizorul în cazul în care depistează că este deteriorat echipamentul de măsurare sau dacă depistează că sînt violate sigiliile;
    h) să fie prezent la controlul echipamentului de măsurare al gazelor naturale;
    i) în cazul lipsei echipamentului de măsurare, să informeze în scris Furnizorul, operatorul reţelei de distribuţie, în termen de trei zile lucrătoare, despre modificarea suprafeţei de încălzire, schimbarea numărului de locatari  care sînt factori ce influenţează la consumul de gaze naturale. Recalcularea plăţii pentru gazele naturale consumate se va efectua din momentul survenirii modificărilor menţionate;
    j) să anunţe imediat operatorul reţelei de distribuţie despre scurgerile de gaze naturale survenite în instalaţia sa de utilizare, cît şi în instalaţiile din vecinătate;
    k) să nu permită şi să nu execute modificări sau racordări de noi aparate de utilizare la instalaţia existentă, fără acordul preliminar al Furnizorului;
    l) să efectueze remedierea defecţiunilor din instalaţia sa de utilizare, prin intermediul unităţilor specializate sau persoanelor autorizate să efectueze astfel de lucrări;
    m) să solicite rezilierea contractului în caz de înstrăinare a imobilului său.

V. Răspunderea contractuală

    15. Furnizorul poarta răspundere pentru neonorarea obligaţiilor asumate faţă de Consumatorul casnic conform prevederilor contractului şi a legislaţiei.
    16. Consumatorul casnic poarta răspunderea prevăzută de contract şi a legislaţiei în cazurile în care:
    a) nu achită la timp plata pentru volumul de gaze naturale consumat;
    b) provoacă, în procesul de consum, perturbaţii ale parametrilor de calitate şi siguranţă, care conduc la întreruperea furnizării gazelor naturale sau periclitează continuitatea furnizării gazelor naturale altor consumatori finali;
    c) se constată încălcarea clauzelor contractuale de către Consumatorul casnic, care a condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat.

VI. DECONECTAREA ŞI RECONECTAREA LA REŢEAUA 
DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE A INSTALAŢIEI 
DE UTILIZARE CE APARŢINE CONSUMATORULUI CASNIC

    17. Furnizorul este în drept să solicite operatorului reţelei de distribuţie deconectarea de la reţeaua de distribuţie a gazelor naturale a instalaţiei de utilizare ce aparţine Consumatorului casnic în următoarele cazuri: 
    a) înaintării prescripţiei de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase;
    b) neachitării plăţilor pentru gazele naturale utilizate la locul de consum în decurs de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii, prezentată consumatorului casnic cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta;
    c) dacă consumatorul casnic nu permite accesul personalului furnizorului, al operatorului reţelei de distribuţie la locul de consum pentru montarea/demontarea, controlul, înlocuirea sau citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau înlocuirea utilajului operatorului reţelei de distribuţie, instalat pe proprietatea consumatorului casnic. Furnizorul, operatorul reţelei de distribuţie este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act, care urmează să fie expediat consumatorului casnic împreună cu avizul de deconectare;
    d) încălcării clauzelor contractuale de către consumatorul casnic, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale, iar consumatorul casnic nu achită factura în decurs de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii, prezentată consumatorului casnic cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului-limită de plată a facturii, indicat în aceasta;
    e) dacă contractul de furnizare a gazelor naturale este pe numele altei persoane fizice, iar proprietarul imobilului refuză să încheie contract de furnizare a gazelor naturale;
    f) consumul fără evidenţă a gazelor naturale pe o perioadă de timp ce depăşeşte o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului casnic; 
    g) expirării termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă consumatorul casnic nu solicită prelungirea lui;
    h) la solicitarea consumatorului casnic, în termen de 7 zile calendaristice de la data înregistrării solicitării depuse în scris de către consumatorul casnic;
    i) pentru încălcarea prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale care conduce la reducerea fiabilităţii furnizării de gaze naturale;
    j) dacă sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.
    Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic conform lit. b), c), d), e), f), g), i) se efectuează doar în zilele lucrătoare, în intervalul de timp 8.00 – 20.00. Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic în conformitate cu lit. c), e), f), g), i) se efectuează numai cu avizarea consumatorului casnic. Avizul de deconectare se expediază sau se înmînează consumatorului casnic cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.
    În situaţiile prevăzute la lit. b) şi lit. d) Furnizorul îl informează pe Consumatorul casnic prin intermediul facturii de plată a gazelor naturale, cu privire la posibilele consecinţe în cazul neachitării în termen a facturii.  neachitării în termen a facturii.
    18. Reconectarea instalaţiei de utilizare se va efectua  după înlăturarea de către Consumatorul casnic a motivelor de deconectare, într-un termen cît mai scurt posibil, dar nu mai tîrziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării plăţii pentru reconectare, calculată conform Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr. 316  din 24 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.16-18, art. 54).

VII. Prevederi specifice

    19. În cazul în care Consumatorul casnic doreşte să utilizeze gaze naturale şi în alte scopuri  decît cele de menaj, prin arderea lor la aparatele specificate în  contract, el va solicita evidenţa separată a gazelor naturale pentru aceste scopuri şi va depune o cerere către Furnizor, care este obligat să-i răspundă în termen de zece zile calendaristice.
    20. În cazul modificării de către Consumatorul casnic a datelor generale indicate în contract (în lipsa echipamentului de măsurare  la Consumatorul casnic), plata se calculează de la data înştiinţării în scris a Furnizorului sau în caz de neînştiinţare de la data ultimului control, dar nu mai mult de un an.
    21. Procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare se efectuează din contul Furnizorului, operatorului reţelei de distribuţie, în conformitate cu Legea cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19.02.1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 50-51, art. 366) şi Legea cu privire la gazele naturale nr.123 din 23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art. 31).
    22. Pe parcursul perioadei de timp cînd echipamentul de măsurare este demontat pentru efectuarea verificării metrologice de expertiză, Consumatorul casnic achită consumul de gaze naturale conform consumului mediu zilnic înregistrat în perioadă anterioară similară, dacă furnizorul nu instalează un alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice de expertiză.
    23. Furnizorul şi Consumatorul casnic nu poartă răspundere pentru obligaţiile asumate dacă acest fapt este rezultatul unor circumstanţe de forţă majoră.

VIII. Modificarea contractului

    24. Orice  modificare  a contractului  este  valabilă, dacă se efectuează în scris, corespunde legislaţiei şi este semnată de ambele părţi contractante, constituind anexă separată la contract. Dacă, ulterior încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale, intră în vigoare noi acte  normative ori se modifică cele existente, care stabilesc reguli noi de furnizare, utilizare şi facturare a gazelor naturale, părţile contractante vor aplica noile reguli, iar furnizorul va notifica în scris Consumatorului casnic cu privire la modificările operate în legislaţie.

IX. Suspendarea contractului şi rezilierea lui

    25. Contractul de furnizare a gazelor naturale va fi suspendat pe o perioadă de timp, dar nu mai mică de o lună, la cererea în scris a Consumatorului casnic depusă furnizorului cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte  de data suspendării. În acest caz  Consumatorul casnic este obligat să achite integral plata pentru volumul de gaze naturale consumat. Contractul de asemenea, va  fi suspendat de către furnizor pentru 30 de zile calendaristice în cazul deconectării de la reţeaua de gaze naturale a instalaţiei de utilizare a Consumatorului casnic.
    26. Contractul va  fi reziliat:
    a) la solicitarea în scris a Consumatorului casnic, depusă furnizorului cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data rezilierii contractului de furnizare a gazelor naturale;
    b) după ce a fost suspendată acţiunea contractului  de furnizare a gazelor naturale pe o perioadă de 30 de zile, drept rezultat al sistării furnizării gazelor naturale Consumatorului casnic şi el nu a înlăturat cauzele ce au dus la suspendare.
    În cazul depunerii solicitării de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale Consumatorul casnic este obligat să achite integral plata pentru gazele naturale consumate de el pînă la data rezilierii.
    27. Rezilierea contractului are drept consecinţă sistarea furnizării gazelor naturale, prin cel mai apropiat robinet de la punctul de delimitare, pînă la încheierea unui nou contract.

X. Soluţionarea neînţelegerilor şi  litigiilor

    28. Părţile vor soluţiona neînţelegerile şi litigiile apărute prin negocieri. În cazul în care neînţelegerile şi litigiile nu pot fi soluţionate prin negocieri, părţile se pot adresa la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică sau în instanţa de judecată.

XI. Alte clauze

    29. Consumatorului casnic i se interzice ca, pe traseele reţelelor de gaze naturale să ridice construcţii, să depoziteze materiale, precum şi să execute lucrări subterane care pot crea obstacole, pune în pericol viaţa sau împiedica Furnizorul să efectueze operaţiile de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor ce-i aparţin.
    30. Încheierea, prelungirea, modificarea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale se efectuează de către furnizor fără a percepe o oarecare plată de la Consumatorul casnic.
    31. În situaţiile care nu sînt prevăzute în contract, părţile se supun prevederilor Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi legislaţiei în vigoare.

Anexa nr. 2
la Regulamentul pentru furnizarea  şi utilizarea
gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea ANRE
nr. 415 din 25.05. 2011

Clauzele obligatorii ale contractului de  furnizare
a gazelor naturale consumatorilor noncasnici

    1. Obiectul  contractului

    1.1. Obiectul contractului îl constituie furnizarea gazelor naturale la locul (locurile) de consum precum şi reglementarea raporturilor dintre Furnizor şi Consumatorul noncasnic privind furnizarea, condiţiile de utilizare, facturarea şi plata  gazelor naturale.
    1.2. Furnizorul se  obligă  să  furnizeze  gaze naturale, iar Consumatorul noncasnic să primească şi să achite volumul de gaze naturale utilizat. Volumele de gaze naturale vor fi furnizate în conformitate cu cerinţele stipulate în anexa la Contract, şi condiţiile de  achitare prevăzute de  Contract, luîndu-se în consideraţie achitările efectuate în perioadele  precedente.
    1.3. Furnizorul şi Consumatorul noncasnic au  convenit, în caz de necesitate, dar nu mai tîrziu de 25 zile calendaristice pînă la  începutul lunii următoare, să examineze propunerile de majorare sau reducere  a  volumelor  de gaze naturale, indicate în anexa la Contract. Solicitarea Consumatorului noncasnic privind majorarea volumului contractat de gaze naturale este satisfăcută în cazul în care există resurse disponibile în sistemul de gaze naturale şi lipsesc datoriile pentru gazele naturale consumate.
    1.4. Volumele  de  gaze naturale,  indicate în anexa la Contract, care n-au fost consumate  în decursul lunii indicate, nu  se trec pentru perioadele ulterioare.
    1.5. Furnizorul va furniza volumele de gaze naturale contractate în continuu şi la parametrii de calitate conform standardului naţional „Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice” , GOST  – 5542.
    1.6. În  relaţiile sale Părţile se conduc  de Contract, Codul civil al Republicii Moldova, Legea cu privire la gazele naturale, Legea metrologiei, Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale şi de alte  acte legislative şi normative, care reglementează modul de furnizare, utilizare şi achitare a gazelor naturale.
    2. Condiţiile de furnizare şi evidenţă a gazelor naturale
    2.1. Repartizarea volumului contractat de gaze naturale pe zilele lunii se efectuează, reieşind din volumul mediu zilnic pentru o lună cu o deviere de 5 la sută a volumelor diurne de cel mediu zilnic. La solicitarea Consumatorului noncasnic este posibilă furnizarea neproporţională a gazelor naturale, la înţelegerea reciprocă în scris a Părţilor.
    2.2. Gazele naturale se consideră furnizate de către Furnizor şi recepţionate de Consumatorul noncasnic  în locul şi momentul trecerii lor prin echipamentul de măsurare sau punctul de delimitare, stabilit de părţi.
    2.3. Volumele gazelor naturale furnizate se determină o dată în 15 zile, în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare, instalat la Consumatorul noncasnic, iar definitiv pentru facturare la sfîrşitul lunii, fapt confirmat printr-un act  bilateral de predare-primire a gazelor naturale, întocmit  în termen de 3  zile  lucrătoare ale lunii, ulterioare celei de furnizare, în două exemplare cîte unul pentru fiecare parte. Volumele de gaze naturale se aduc la starea standard (temperatura de 293,15°K (20°C) şi presiunea de 101325 Pa (760 mm Hg)).
    2.4. În  cazul  divergenţelor apărute la întocmirea actului, Consumatorul noncasnic îşi expune în scris obiecţiile sale la textul actului, semnîndu-l. Dacă Consumatorul noncasnic refuză să semneze actul, personalul Furnizorului indică în act refuzul Consumatorului noncasnic de a semna actul respectiv. În acest caz se indică numele şi prenumele reprezentantului Consumatorului noncasnic, care a fost informat despre necesitatea asistării sau  a  asistat  la  întocmirea  actului.
    2.5. Echipamentul de măsurare instalat la Consumatorul noncasnic trebuie să funcţioneze şi să înregistreze în continuu, informaţia referitor la debitul şi parametrii gazelor naturale cu excepţia cazurilor admise de Furnizor în scris.
    2.6. Consumatorul noncasnic este obligat pentru fiecare loc de consum să îndeplinească conform datelor echipamentului de măsurare registrul de evidenţă, care se va păstra în decurs de un an.
    2.7. Consumatorul noncasnic, la solicitarea Furnizorului, prezintă la control, datele privind temperatura şi presiunea gazelor naturale furnizate precum şi registrul de evidenţă a gazelor naturale consumate, de forma aprobată.
    2.8. Datele echipamentului de măsurare vor fi considerate reale, numai dacă echipamentul de măsurare se exploatează în conformitate cu prevederile regulilor şi instrucţiunilor de exploatare în vigoare. Orice modificare a echipamentului de măsurare (substituirea şi cercetarea diafragmelor, demontarea şi  montarea contoarelor şi corectoarelor) se va efectua cu acordul şi în prezenţa  personalului Furnizorului, fapt care se va documenta în conformitate cu cerinţele metrologice. Echipamentul de măsurare şi dispozitivele de închidere a lui se vor sigila de către personalul Furnizorului, în prezenţa Consumatorului noncasnic, fapt documentat printr-un proces-verbal semnat de ambele părţi.
    2.9. În cazurile, în care echipamentul de măsurare este defectat, datele şi indicaţiile echipamentului de măsurare nu sînt recunoscute valabile, se constată  încălcarea clauzelor contractuale de către Consumatorul noncasnic, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a volumului de gaze naturale consumat, în conductele de  impuls a echipamentului de măsurare, au  fost depistate  scurgeri de gaze naturale, se întocmeşte actul respectiv  semnat de Părţi.
    Volumul de gaze naturale furnizat, în aceste situaţii, se calculează  în  baza capacităţii nominale a aparatelor de utilizare nesigilate  şi funcţionarea lor în decurs de 24 ore în zi, pe parcursul perioadei de timp de la data ultimului control al echipamentului de măsurare şi pînă la data depistării, dar nu mai mare de un an.
    2.10. În  cazul defectării echipamentului de măsurare, furnizarea gazelor naturale poate fi efectuată, cu permisiunea Furnizorului, prin conducta de ocolire. Înlăturarea sigiliului de pe conducta de ocolire şi sigilarea se efectuează de către Furnizor în prezenţa Consumatorului noncasnic cu întocmirea unui act bilateral în două exemplare, cîte unul pentru fiecare Parte. Responsabilitatea pentru integritatea sigiliilor, instalate de către Furnizor, o poartă Consumatorul noncasnic.
    Volumul de  gaze naturale furnizat  Consumatorului noncasnic prin conducta de ocolire se determină reieşind din capacitatea nominală  a utilajului nesigilat şi regimul de  funcţionare înregistrat.
    2.11. Pe parcursul perioadei de timp cînd echipamentul de măsurare este demontat pentru efectuarea verificării metrologice periodice sau de expertiză, volumul de gaze naturale consumat se efectuează în conformitate cu consumul mediu zilnic din perioada similară anterioară.
    2.12. Indicaţiile echipamentului de măsurare, care n-a fost verificat metrologic periodic în termenul stabilit conform Listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului şi legislaţiei, din motivul acţiunilor sau inacţiunilor Consumatorului noncasnic, după ce a fost preîntîmpinat de către Furnizor, precum şi a celui cu sigilii violate, fără buletin de verificare metrologică, nu  se consideră  valabile şi nu se includ în calculul pentru volumul gazelor naturale utilizate.
    [Pct.2.12 modificat prin RMO169 din 10.08.12, MO166-169/10.08.12, pag.101]
    2.13. Cuantumul de valori ale debitului real de gaze naturale trebuie să corespundă diapazonului metrologic normat al echipamentului de măsurare.
    2.14. Punctul  de  delimitare  a instalaţiilor Furnizorului, operatorului de reţea  şi instalaţiile
    Consumatorului
 noncasnic se stabileşte:_________________
     ___________________________________________________
    3. Condiţiile de plată a consumului de gaze naturale
    3.1. Gazele naturale consumate se facturează la tariful aprobat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    3.2. Suma aproximativă a Contractului, inclusiv TVA, calculată reieşind din tariful în vigoare, constituie_____________lei. Suma Contractului poate fi reexaminată în caz de modificare a tarifului sau volumului gazelor naturale furnizate.
    3.3. Plata pentru gazele naturale furnizate se efectuează lunar în lei, inclusiv prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului. Pe parcursul lunii, la înţelegerea părţilor, se admite efectuarea plăţii în rate pentru gazele naturale real consumate într-o perioadă stabilită.
    Plata se consideră efectuată din data încasării sumelor băneşti pe contul de decontare al Furnizorului.
    3.4. În  caz  de  neachitare pînă la data-limită indicată în factură a contravalorii gazelor naturale consumate Consumatorul noncasnic va plăti Furnizorului o penalitate, conform legislaţiei, în mărime de ________, la suma datorată, pentru fiecare zi de întîrziere, începînd cu prima zi după data-limită de plată a facturii şi pînă la data efectuării plăţii.
    4. Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. Furnizorul   este în  drept:

    4.1.1. Să deconecteze instalaţia de utilizare de la reţeaua de gaze naturale în cazul:
    a) înaintării prescripţiei de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale  Periculoase;
    b) neachitării în decurs de10 zilecalendaristice din data-limită indicată în factură, a plaţilor pentru gazele naturale consumate, factura fiind emisă cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului-limită de plată a facturii;
    c) încălcării clauzelor contractuale de către Consumatorul noncasnic, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale, iar Consumatorul noncasnic nu achită factura în decurs de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii, prezentată Consumatorului noncasnic cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea  termenului-limită de plată a acesteia;
    d) refuzul documentat (act întocmit de către personalul furnizorului, operatorului de reţea) de a permite accesul personalului furnizorului (operatorului de reţea) la echipamentul de măsurare şi la instalaţiile operatorului de reţea ce se află pe proprietatea Consumatorului noncasnic;
    e) neîndeplinirea de către Consumatorul casnic a prescripţiilor argumentate ale operatorului de reţea şi/sau ale furnizorului cu privire la modificarea echipamentului de măsurare, ce nu corespunde condiţiilor de consum;
    f) comercializării gazelor naturale de către Consumatorul noncasnic;
    g) modificării neautorizate de către Consumatorul noncasnic a  reglajelor instalaţiilor de reglare-măsurare;
    h) cînd Consumatorul noncasnic utilizează echipamentul său într-un mod ce afectează echipamentul operatorului de reţea sau calitatea gazelor naturale furnizate altor consumatori finali, fapt consemnat documentar;
    i) cînd s-a constatat documentar consum fără evidenţă a gazelor naturale pe o perioadă de timp ce depăşeşte o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina Consumatorului noncasnic;
    j) expirarea termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă Consumatorul noncasnic nu solicită prelungirea lui;
    k) la solicitarea Consumatorului noncasnic (în termen de 7 zile calendaristice, de la data depunerii solicitării scrise, de către consumatorul noncasnic);
    l) pentru încălcarea prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor de gaze naturale care conduce la reducerea fiabilităţii furnizării de gaze naturale;
    m) dacă sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.
    Deconectarea instalaţiei de utilizare a Consumatorului noncasnic se efectuează pe parcursul orelor de lucru a acestuia. Deconectarea instalaţiei de utilizare a Consumatorului noncasnic în conformitate cu lit. d), e), f), g), h), i) şi j), l) se efectuează numai cu avizarea Consumatorului noncasnic.
    Avizul de deconectare se expediază sau se înmînează Consumatorului noncasnic cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.
    În situaţiile prevăzute la lit. b) şi lit. c) Furnizorul îl informează pe Consumatorul noncasnic prin intermediul facturii de plată a gazelor naturale, cu privire la posibilele consecinţe în cazul neachitării în termen a facturii. 
    4.1.2. Să sisteze furnizarea gazelor naturale în cazul:
    a) nerespectării de către Consumatorul noncasnic a prescripţiilor Furnizorului referitor la înlăturarea încălcărilor depistate în instalaţia de utilizare;
    b) majorării neautorizate a debitului sumar al instalaţiei de utilizare;
    c) de expunere în pericol a vieţii sau sănătăţii  oamenilor, sau a integrităţii bunurilor materiale.
    4.1.3. Să verifice corectitudinea evidenţei consumului de gaze naturale şi să efectueze examinarea  instalaţiei de utilizare în prezenţa Consumatorului noncasnic.
    4.1.4. Să aplice Consumatorului noncasnic tranşele  de reducere a volumelor de gaze  naturale prevăzute de Contract în regim de restricţie sau avarie în sistemul de gaze naturale.
    4.1.5. Să fie prezent la verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare.
    4.1.6. Să efectueze recalcularea volumelor de gaze naturale consumate, pe parcursul ultimilor trei luni în cazul, în care se stabileşte că eroarea echipamentului de măsurare nu se încadrează în limitele admisibile.
    4.2. Furnizorul este  obligat:
    4.2.1. Să furnizeze Consumatorului noncasnic gaze naturale în continuu, la parametrii de calitate  prevăzuţi în standardul naţional „Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”, GOST 5542;
    4.2.2. Să prezinte lunar Consumatorului noncasnic factura de plată pentru gazele naturale furnizate cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea  termenului-limită de plată a facturii.
    4.2.3. Să respecte prevederile Contractului.
    4.2.4. Să preîntîmpine Consumatorul noncasnic, prin avizul de deconectare despre deconectarea instalaţiei de utilizare în conformitate cu prevederile pct. 4.1.1.
    4.2.5. Să anunţe Consumatorul noncasnic, cu cel puţin 3 zile calendaristice, despre întreruperile programate a furnizării gazelor naturale, precum şi intervalul posibil de întrerupere.
    4.2.6. Să întrerupă, în caz de forţă majoră, furnizarea gazelor naturale Consumatorului noncasnic, care se află în zona afectată, pentru a preveni urmările mai grave în sistemul de gaze naturale.
    4.2.7. Să accepte modificarea volumelor de gaze naturale contractate solicitate de Consumatorul noncasnic, dacă solicitarea este prezentată în scris cu cel puţin 25 zile calendaristice pînă la începutul lunii.
    4.2.8. Să răspundă în scris, în termen de 15 zile calendaristice, la solicitarea Consumatorului noncasnic de a modifica volumele de gaze naturale contractate.
    4.2.9.   Să restabilească, în cel mai scurt timp posibil, furnizarea gazelor naturale şi/sau lichidarea defectelor din reţelele de gaze naturale în cazul întreruperii furnizării gazelor naturale din cauza avariilor.
    4.2.10. Să permită Consumatorului noncasnic accesul la echipamentul său de măsurare, fiind preîntîmpinat din timp.
    4.2.11. Să efectueze împreună cu Consumatorul noncasnic, în cel mult 10 zile calendaristice, analiza detaliată a petiţiei Consumatorului noncasnic privind parametrii de calitate a gazelor naturale.
    4.2.12. Să efectueze revizia şi reparaţia planificată a reţelelor şi instalaţiilor de gaze naturale aflate în proprietatea sa.
    4.2.13. Să efectueze recalcularea consumului de gaze naturale în cazul cînd se constată că echipamentul de măsurare este defectat nu din vina Consumatorului noncasnic. Volumul gazelor utilizate, în acest caz, se va determina în conformitate cu consumul mediu zilnic, înregistrat pe parcursul perioadei similare de facturare, iar perioada calculării nu trebuie să  depăşească 3 luni.
    4.2.14. Să nu deterioreze bunurile, care aparţin Consumatorului noncasnic, şi să aducă părţile construcţiei utilizate la starea lor iniţială, în caz că au fost deteriorate din culpa sa.
    4.2.15. Furnizorul poartă răspundere de calitatea, volumul şi presiunea gazelor naturale furnizate  Consumatorului noncasnic fără întrerupere, conform prevederilor contractuale.
    4.2.16. Furnizorul este obligat să prezinte Consumatorului noncasnic lista persoanelor responsabile de furnizarea gazelor naturale, controlul aparatelor de evidenţă a gazelor naturale şi  utilajului  de gaze naturale.
    4.2.17. Să accepte solicitarea Consumatorului noncasnic de suspendare a contractului.
    4.3. Consumatorul noncasnic este obligat:
    4.3.1. Să utilizeze raţional gazele naturale.
    4.3.2. Să achite integral consumul de gaze naturale în termenul indicat în factură;
    4.3.3. Să întreţină instalaţia sa de utilizare a gazelor naturale în stare bună de funcţionare.
    4.3.4. Să respecte cu stricteţe regulile de utilizare a gazelor naturale şi regulile de securitate în gospodăria de gaze.
    4.3.5. Să anunţe Furnizorul despre scurgerile de gaze naturale survenite în instalaţia sa de utilizare, precum şi în instalaţiile de gaze naturale din vecinătate.
    4.3.6. Să nu majoreze debitul sumar prin executarea de modificări sau racordări de noi aparate de utilizare, fără acordul preliminar al Furnizorului.
    4.3.7. Să permită accesul personalului Furnizorului, operatorului de reţea conform Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, la echipamentele de reglare/măsurare şi pentru examinarea aparatelor de utilizare.
    4.3.8. Să permită accesul echipei de intervenţie a operatorului de reţea, după prezentarea legitimaţiei, în scopul efectuării unor lucrări de revizii, reparaţii, întreruperi, sistări, deconectări, precum şi de remediere a deranjamentelor sau avariilor din instalaţiile operatorului de reţea  aflate pe teritoriul  Consumatorului noncasnic.
    4.3.9. Să efectueze remedierea defecţiunilor din instalaţia sa de utilizare, prin intermediul unităţilor specializate sau personalului autorizat să efectueze astfel de lucrări.
    4.3.10. Să permită operatorului de reţea executarea lucrărilor de racordare  a instalaţiilor de utilizare ale altor consumatori finali, cînd instalaţia de racordare se află pe proprietatea Consumatorului noncasnic.
    4.3.11. Să suporte cheltuielile necesare pentru racordare, modificarea instalaţiilor de racordare şi de utilizare solicitate de el.
    4.3.12. Să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate lui.
    4.3.13. Să efectueze înregistrarea continuă (neîntreruptă) a debitului şi parametrilor (temperaturii şi presiunii) gazelor naturale furnizate.
    4.3.14. Să coordoneze cu Furnizorul toate modificările volumelor contractate de gaze naturale.
    4.3.15. Să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare care îi aparţine.
    4.4. Consumatorul noncasnic este în drept:
    4.4.1. Să solicite Furnizorului compensarea prejudiciului material adus lui  în urma încălcării de către Furnizor a prevederilor contractului.
    4.4.2. Să aibă acces la echipamentul de măsurare, care înregistrează consumul de gaze naturale, indiferent de locul amplasării.
    4.4.3. Să solicite Furnizorului, operatorului de reţea  să ia măsuri corespunzătoare în cazul deranjamentelor în reţeaua de gaze naturale şi în cazul funcţionării necorespunzătoare a echipamentului  de măsurare.
    4.4.4. Să solicite Furnizorului reducerea plăţii pentru gazele naturale consumate ce nu corespund standardului naţional „Gaze naturale pentru utilizarea în scopuri industriale şi casnice”,  GOST – 5542.
    4.4.5. Să solicite Furnizorului suspendarea, modificarea, prelungirea sau rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.
    4.4.6. Să solicite Furnizorului sistarea temporară a furnizării gazelor naturale.
    4.4.7. Să solicite Furnizorului acordul la modificarea instalaţiei sale de utilizare.
    5. Responsabilitatea părţilor
    5.1.  Furnizorul şi Consumatorul noncasnic vor întreprinde toate măsurile pentru îndeplinirea integrală a clauzelor contractuale. În caz de încălcare a acestor clauze, partea vinovată restituie celeilalte părţi prejudiciul cauzat, conform legislaţiei în vigoare. 
    5.2. În cazul utilizării gazelor naturale de către Consumatorul noncasnic în volum, ce depăşeşte cu 5 (cinci) la sută volumul lunar, stabilit în anexa la Contract, fără coordonarea cu Furnizorul, Consumatorul noncasnic va recupera prejudiciul cauzat Furnizorului.
    5.3. În cazul  nerecepţionării de către Consumatorul noncasnic a volumului trimestrial de gaze naturale, conform anexei la Contract, cu mai mult de 5 la sută, fără coordonarea cu Furnizorul, Consumatorul noncasnic, de asemenea, va recupera prejudiciul cauzat Furnizorului.
    5.4. În caz de furnizare incompletă de către Furnizor a volumului trimestrial de gaze naturale din vina sa mai mult decît cu 5 la sută, conform anexei la Contract, Furnizorul achită Consumatorului noncasnic prejudiciul cauzat, cu excepţia cazurilor de reducere a volumelor de gaze naturale furnizate din cauza neachitării de către Consumatorul noncasnic a gazelor naturale utilizate. Achitarea va fi efectuată pînă la data 30 a lunii ulterioare trimestrului de furnizare. 
    5.5. Calculul prejudiciului se efectuează trimestrial, se include în actul de verificare pentru trimestrul de furnizare şi se achită de către Consumatorul noncasnic pînă la data de 30 a lunii ulteriore trimestrului de furnizare.
    5.6.  Prevederile punctelor 5.2., 5.3. vor fi aplicate de către Furnizor în cazul în care faţă de Furnizor vor fi aplicate astfel de măsuri de către furnizorii externi de gaze naturale.
    6. Forţă  majoră şi alte împrejurări de exonerare
    6.1. Părţile sînt exonerate  de orice răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare, totală sau parţială, a obligaţiilor ce decurg din Contract dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. Cazurile de forţă majoră sînt certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.
    6.2. Furnizorul nu poartă răspundere pentru suspendările şi limitările în aprovizionarea cu gaze naturale ale Consumatorului noncasnic dacă acestea au survenit în cazul cînd sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, cînd apare pericolul prejudicierii proprietăţii, cînd nu se respectă regimurile de consum stabilite, cînd se încalcă regimul de funcţionare a reţelelor de gaze naturale, precum şi în legătură cu efectuarea de racordări, în legătură cu alte operaţiuni care nu pot fi executate în alt mod sau în legătură cu unele avarii ori cu lichidarea consecinţelor lor şi în caz de criză de combustibil, survenită la scară naţională, sau în legătură cu unele interese ce ţin de apărarea naţională.
    7. Rezilierea contractului
    7.1. Rezilierea contractului poate avea loc la solicitarea Consumatorului noncasnic, în termen de 7 zile calendaristice, de la data depunerii solicitării în scris.
    7.2. Furnizorul  va rezilia  contractul de furnizare a gazelor naturale unilateral în caz de:
    a) deconectare de la reţeaua de  gaze naturale a instalaţiei de utilizare pentru neachitarea volumului de gaze naturale consumat;
    b) nerespectare a  prevederilor Contractului şi a reglementărilor în vigoare.
    7.3. Rezilierea contractului în mod unilateral se efectuează de către Furnizor cu anunţarea în scris a Consumatorului noncasnic, după 30 zile de la deconectare de la reţeaua de  gaze naturale a instalaţiei de utilizare.Dacă în decurs de 10 zile Consumatorul  noncasnic nu a răspuns la solicitare, contractul se consideră reziliat.
    8.  Soluţionarea neînţelegerilor şi litigiilor
    8.1. Părţile vor întreprinde toate măsurile pentru a soluţiona neînţelegerile şi litigiile apărute, pe parcursul derulării contractului, pe cale amiabilă, prin negocieri şi înţelegere reciprocă.
    8.2.  Litigiile ce decurg din interpretarea sau executarea Contractului, care nu pot fi soluţionate de părţi pe cale amiabilă, vor fi  soluţionate în instanţa de judecată.
    8.3. Părţile se pot adresa către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică pentru soluţionarea neînţelegerilor ce ţin de competenţa Agenţiei.
    9. Clauze speciale
    9.1. Consumatorul noncasnic, nu  mai  tîrziu de 1 octombrie, prezintă Furnizorului  solicitarea pentru volumul necesar de gaze naturale pe anul următor. 
    9.2.  Specificaţia utilajului de gaze naturale ale Consumatorului noncasnic sînt indicate într-o anexă, parte integrantă a Contractului. 
    9.3. Consumurile tehnologice şi pierderile tehnice din reţelele şi instalaţiile de gaze naturale amplasate între punctul de delimitare şi cel de măsurare comercială a consumului de gaze naturale, se vor calcula în conformitate cu Metodologia de calcul a consumurilor tehnologice şi a pierderilor tehnice de gaze naturale în reţele de distribuţie, aprobată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, şi vor fi suportate de către proprietarul  reţelelor şi instalaţiilor.
    9.4. Modificarea Contractului se efectuează de către părţi în urma negocierilor, specificînd cele negociate în anexe separate la contract. Dacă, ulterior încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale, intră în vigoare noi acte normative ori se modifică cele existente, care stabilesc reguli noi de furnizare, utilizare şi facturare a gazelor naturale, părţile contractante vor aplica noile reguli, iar furnizorul va notifica în scris Consumatorului noncasnic cu privire la modificările operate în legislaţie.
    9.5. Furnizorul, în baza solicitării  Consumatorului noncasnic pentru volumul necesar de gaze naturale în anul următor, prezintă Consumatorului noncasnic, nu mai tîrziu de 10 decembrie, contractul de furnizare a gazelor naturale pentru anul următor în două exemplare.
    10. Durata  contractului 
    10.1. Contractul  intră în vigoare la …………..şi durează pînă la rezilierea lui, iar în ce priveşte achitarea volumelor de gaze naturale consumate, a penalităţilor şi prejudiciilor cauzate pînă la onorarea  deplină de  către  părţi a obligaţiilor asumate.
    10.2. Contractul poate fi prelungit cu acordul ambelor părţi, termenul de prelungire fiind specificat într-o anexă separată.

Anexa nr. 3
la Regulamentul pentru furnizarea
şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin
Hotărîrea ANRE nr. 415 din 25.05. 2011

AVIZ DE RACORDARE

    Nr._______din _____ ______200
    valabil pînă la _____ ______200 

    1. Solicitantul: ____________________________________
    2. Adresa: _____________________Telefonul: _________
    3. Obiectul de racordat: ____________________________
    4. Punctul de racordare:____________________________
    _________________________________________________
    5. Presiunea şi diametrul conductei de gaze naturale în punctul de 
    racordare:________________
    6. Debitul solicitat:_________________________________
    7. Indicaţii cu privire la proiectarea instalaţiilor de 
    utilizare:______________________________________________
    8. Indicaţii cu privire la efectuarea lucrărilor de construcţie şi 
    montare:________________________________
    9. Cerinţe faţă de echipamentul de măsurare al gazelor
     naturale:_____________________________________________
    10. La cererea solicitantului operatorul de reţea  va monta instalaţia de racordare după încheierea contractului pentru montarea instalaţiei de racordare cu operatorul de reţea şi achitarea de către solicitant a cheltuielilor pentru montarea instalaţiei de racordare. Cheltuielile pentru montarea instalaţiei de racordare se stabilesc în baza devizului de cheltuieli întocmit de operatorul de reţea.
    11. Contractul privind montarea instalaţiei de racordare se încheie după executarea de către solicitant a instalaţiei de utilizare.
    12. În cazul în care solicitantul consideră că în devizul de cheltuieli sînt incluse cheltuieli exagerate şi care nu corespund principiilor Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţă pentru distribuţia de gaze naturale, el contestă devizul de cheltuieli la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    13. Solicitantul achită cheltuielile pentru montarea instalaţiei de racordare şi operatorul de reţea organizează proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare.
    14. După montarea instalaţiei de racordare de către operatorul de reţea sau de către alte persoane autorizate, părţile (solicitantul/potenţialul consumator noncasnic şi operatorul de reţea), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalaţiilor de gaze naturale, prin întocmirea de către operatorul de reţea a actului de delimitare şi semnarea lui de către părţi.
    15. Alte cerinţe: este obligatorie elaborarea şi coordonarea  proiectului instalaţiei de gaze naturale ce se montează la locul de consum al solicitantului. Coordonarea proiectului respectiv se efectuează de către operatorul de reţea în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data 
    solicitării.  _________________________________________
                                                În atenţia  solicitantului
    1. În cazul în care solicitantul (potenţial consumator final) nu este de acord cu condiţiile indicate în aviz, el este în drept să se adreseze la Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică.
    2.  În cazul existenţei datoriilor pentru gazele naturale şi pentru penalităţi la alte locuri de consum, operatorul de reţea este în drept să nu racordeze instalaţia de utilizare la reţeaua de gaze naturale.

    INGINERUL-ŞEF  ________________     ____________________
                                                semnătura                numele, prenumele