ОБЪЯВЛЕНИЕ

АО «Молдовагаз» извещает акционеров Общества о созыве в очной форме годового общего собрания со следующей Повесткой дня:

1) Рассмотрение годового Финансового отчёта АО «Молдовагаз» за 2014 г.

2) Утверждение годового Отчёта Правления.

3) Утверждение годового Отчёта Ревизионной комиссии.

4) Утверждение годового Отчёта Наблюдательного совета.

5) Принятие решения о покрытии убытков АО «Молдовагаз» за 2014 г.

6) Утверждение аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита и установление размера оплаты его услуг.

7) Избрание членов Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

8) О внесении изменения в состав Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз».

9) Утверждение изменений и дополнений в Регламенте Наблюдательного совета АО «Молдовагаз».

10) Утверждение изменений и дополнений в Регламенте Ревизионной комиссии АО «Молдовагаз»

Собрание состоится 25 мая 2015 г. в 10:00 часов по адресу: г. Кишинэу, ул. Тигина, 49/3.                          Регистрация прибывших на собрание акционеров осуществляется по указанному адресу с 8:00 до 9:45 часов, 25 мая 2015 г.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется регистратором согласно данным на 10 апреля 2015 г.

Каждому акционеру иметь при себе документ удостоверяющий личность, а представителю акционера, кроме этого, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

С материалами по повестке дня собрания акционеры могут ознакомиться с 15 мая 2015 г. по адресу: г. Кишинэу, ул. Албишоара 38, АО «Молдовагаз», кабинет 609, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов, а также в день созыва собрания по месту его проведения.

Телефон для справок: (022) 578 709.

 

ANUNȚ

SA „Moldovagaz” anunța acționarii Sociețății despre convocarea Adunării generale anuale a acționarilor, cu următoarea Ordine de zi:

1)  Examinarea raportului financiar al SA „Moldovagaz” pe anul 2014.

2)  Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrațe.

3)  Aprobarea raportului anual al Comisiei de Cenzori.

4)  Aprobarea raportului anual al Consiliului de Observatori.

5)  Primirea hotărîrii privind acoperirea pierderilor pe anul 2014.

6)  Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și

stabilirea cuantumului de plată pentru serviciile prestate de ea.

7)  Alegerea membrilor Consiliului de Observatori al SA „Moldovagaz”.

8)  Operarea modificarilor în componența Comisiei de Cenzori a SA „Moldovagaz”.

9)  Aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul Consiliului de Observatori al

SA „Moldovagaz”.

10)  Aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul Comisiei de Cenzori a

SA „Moldovagaz”.

Adunarea va avea loc la 25 mai 2015, ora 10:00, pe adresa: mun. Chișinau, str. Tighina, 49/3.                                                                                                                      

Înregistrarea acțonarilor sosiți la Adunare se va efectua la 25 mai 2015 pe adresa indicată, de la ora 08:00 pina la ora 9:45.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunare va fi întocmită de registrator, conform datelor la situația din 10 aprilie 2015.

Acționarii urmează să prezinte documentul, care să le identifice personalitatea, iar reprezentanții acestora - și procura întocmită în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele ce țin de ordinea de zi a Adunării, începînd cu data de 15 mai 2015 pe adresa: mun. Chisinau, str. Albișoara 38, SA „Moldovagaz”, biroul 609, în zilele lucrătoare - de la ora 08:00 pînă la ora 17:00, precum și în ziua, în care va avea loc Adunarea - la locul desfășurării acesteia.

Informații suplimentare la telefonul: (022) 578 709

 

PROCURĂ

mun./or._________________                                                                 ____________________  2015

Subsemnatul/a _____________________________________________ , domiciliat in

______________________________________ , cu codul numeric personal (IDNO)

____________________________ , identificat prin actul de identitate Seria _________  nr.

_____________________ , eliberat de _________________ , la data de _______________ ,

definator a______ acjiuni cu drept de vot la Adunarea Generala a Acponarilor SA“Moldovagaz”,

imputemice§te prin prezenta pe dl/dna__________________________________________

(numele, prenumele reprezentantului), domiciliat in________________________________ ,

cu codul numeric personal (IDNO)_____________________ identificat priff actul de identitate

Seria _____  nr. _________________________ , eliberat de ________________ , la data de

______________ , ca reprezentant al meu la Adunarea Generala a Acfionarilor SA „Moldovagaz”

care va avea loc la data de 25.05.2015, ora 10.00, pe adresa: mun. Chisinau, str. Tighina, 49/3,

sa exercite dreptul de vot la luarea hotaririlor pe toate chestiunile incluse in ordinea de zi.

Numele prenumele acfionarului (cu majuscule)       Numele prenumele reprezentantului (cu majuscule)

               (semnatura acfionarului)                                       (semnatura reprezentantului)