Aprobat

prin Hotărârea ANRE

Nr. 304 din 7 august 2008

 

                                                                                       Către SRL “CAHUL-GAZ”

C E R E R E

privind eliberarea avizului de racordare pentru racordarea

cazanului autonom de gaze (încălzitor de apă) la reţeaua de gaze naturale

        

  Solicit să eliberaţi avizul de racordare pentru racordarea cazanului autonom de gaze (încălzitor de apă) la reţeaua de gaze naturale.

 

Adresa:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Telefonul:

Solicitantul:                                                                                 _________________________________    

                                                                                                                                   (numele, prenumele)

                                                                                                  "       " 201 ________________________

                                                                                                                      (data, luna, anul) (semnătura)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утверждено

Постановлением ANRE

№ 304 от 7 августа 2008

ООО «КАХУЛ - ГАЗ»

 

З А Я В Л Е Н И Е

для выдачи разрешения на подключение автономного

газового котла (ВПГ) к сети природного газа

 

            Прошу выдать разрешение на подключение автономного газового котла (ВПГ) к сети природного газа.

 

Aдрес:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Телефон:

 

Заявитель:                                                                          __________________________________

                                                                                                          (фамилия, имя, отчество)

" " 201 _____________________________

               (дата, месяц, год) (подпись)

Aprobat

prin Hotărârea ANRE

Nr. 304 din 7 august 2008

Către SRL “CAHUL-GAZ”

 

 

C E R E R E

privind eliberarea avizului de racordare pentru

alimentarea cu gaze naturale a casei particulare

 

Solicit să eliberaţi avizul de racordare pentru alimentarea cu gaze naturale a casei particulare.

Adresa locului de consum:

________________________________________Telefonul:

Scopul utilizării gazelor naturale:

Titlu de proprietate asupra imobilului sau alt document de obţinere pe cale legală a spaţiului locativ:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Alte informaţii: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Solicitantul:

                                                              ________________________________(numele, prenumele)

" " 201 _____________________________                                      __________________________

                  (data, luna, anul)                                                               (semnătura)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утверждено

Постановлением НАРЭ

№ 304 от 7 августа 2008

ООО «КАГУЛ-ГАЗ»

 

З А Я В Л Е Н И Е

для выдачи разрешения на подключение индивидуального

дома к сети природного газа

Прошу выдать разрешение на подключение индивидуального дома к сети природного газа.

Aдрес места потребления:

_____________________________________________ Телефон

Цель использования природного газа:

Документ о праве собственности на недвижимость или другой документ подтверждающий

законное получение жилой площади: _______________________________________________

________________________________________________________________________________

Другие сведения: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Заявитель:

                                                      ________________________________

                                                               (фамилия, имя, отчество)

 

 

" " 201 _____________________________

                    (дата, месяц, год)                                                                                      (подпись)

Aprobat

prin Hotărârea ANRE

Nr. 304 din 7 august 2008

Către SRL “CAHUL-GAZ”

 

 

C E R E R E

privind eliberarea avizului de racordare a

instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale

Solicit să eliberaţi avizul de racordare a instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale:

Adresa locului de consum:

___________________________________________________ Telefonul:

Scopul utilizării gazelor naturale:

Titlul de proprietate asupra imobilului sau alt document de dispunere pe cale legală a locului de

consum:

________________________________________________________________________________

Debitul sumar al instalaţiei de utilizare:

Alte informaţii: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Solicitantul:

Rechizitele bancare:

_____________________________________________    ___________________________________

                                                                                                                      (numele, prenumele)

"  " ____________________201_   

               (data, luna, anul)

________________________________

                 (semnătura)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утверждено

Постановлением НАРЭ

№ 304 от 7 августа 2008

ООО «КАГУЛ -ГАЗ»

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

для выдачи разрешения на подключение газоиспользующей

установки к сети природного газа

Прошу выдать разрешение на подключение газовой установки к сети природного газа.

Aдрес места потребления:

______________________________________________________ Телефон:

Цель использования природного газа:

Документ о праве собственности на недвижимость или другой документ подтверждающий

законное владение местом потребления:

________________________________________________________________________________

Общий расход газоиспользующей установки:

Другие сведения: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заявитель:

Банковские реквизиты:

__________________________________________________________(фамилия, имя, отчество)

 

"__  "_______________ 201

 (дата, месяц, год)

                                                                                                      _____________________________

                                                                                                                              (подпись)

Aprobat

prin Hotărârea ANRE

Nr. 304 din 7 august 2008

Către SRL “CAHUL-GAZ”

 

 

C E R E R E

privind reconectarea instalaţiei de utilizare

la reţeaua de gaze naturale

Solicit să reconectaţi instalaţia de utilizare la reţeaua de gaze naturale.

Plata pentru reconectare va fi achitată după prezentarea devizului de cheltuieli.

Adresa locului de consum:

_____________________________________________Telefonul:

Alte informaţii: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Solicitantul:

(numele, prenumele)

"_____" _________________ 201__ _____________________________

(data, luna, anul) (semnătura)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утверждено

Постановлением НАРЭ

№ 304 от 7 августа 2008

ООО «КАХУЛ-ГАЗ»

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

на повторное подключение газоиспользующей

установки к сети природного газа

Прошу повторно подключить газоиспользующую установку к сети природного газа.

Плата за повторное подключение будет уплачена по представлению сметы затрат.

Aдрес места потребления:

______________________________________________________ Телефон:

Другие сведения: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заявитель:

(фамилия, имя, отчество)

. "_____" _______________ 201__ _____________________________

        (дата, месяц, год)                                      (подпись)

Aprobat

prin Hotărârea ANRE

Nr. 304 din 7 august 2008

Către SRL “CAHUL-GAZ”

 

 

C E R E R E

Solicit să dispuneţi controlul şi după necesitate verificarea metrologică de expertiză a contorului de gaze naturale. Consider că contorul de gaze naturale înregistrează eronat volumul de gaze naturale consumat.

Adresa:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Telefonul:

Notă: În cazul în care în rezultatul verificării metrologice de expertiză se constată că contorul de gaze naturale corespunde cerinţelor actelor normative, consumatorul va suporta costurile pentru verificare.

Consumatorul:

(numele, prenumele)

"_____" _________________ 201__                                           _____________________________

(data, luna, anul)                                                                                              (semnătura)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утверждено

Постановлением НАРЭ

№ 304 от 7 августа 2008

ООО «КАХУЛ-ГАЗ»

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу произвести контроль и по необходимости экспертную поверку измерительного оборудования. Считаю, что измерительное оборудование неправильно регистрирует объем потребляемого природного газа.

Aдрес:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Телефон

 

Примечание: Если в результате экспертной поверке устанавливается, что счетчик природного газа соответствует требованиям нормативных актов, то потребитель должен оплачивать все затраты по поверке.

Потребитель:

(фамилия, имя, отчество)

. "_____" _______________ 201__ _____________________________

(дата, месяц, год) (подпись)

Aprobat

prin Hotărârea ANRE

Nr. 304 din 7 august 2008

Către SRL “CAHUL-GAZ”

De la __________________________

                  (numele, prenumele)

Dom.___________________________

                            ( adresa)

Tel.__________________________

 

C E R E R E

Solicit, ca in legătura cu lipsa temporara a locatarilor din adresa sus numita, începând cu data de „ ” 201 , să nu mi se facă calcule estimate pe consumul de gaze pina la întoarcerea mea, care va fi anunțata respectiv. In apartament iste instalat contor individual.

"_____" _________________ 201__ _____________________________

(data, luna, anul) (semnătura)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Утверждено

Постановлением НАРЭ

№ 304 от 7 августа 2008

ООО «КАХУЛ-ГАЗ»

От_______________________________

           (фамилия, имя, отчество)

 

_________________________________

                           (адрес)

Тел._____________________________

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу, в связи с временным отсутствием жильцов по вышеуказанному адресу, начиная с „      ”       201__     не начислять оплату за потреблённый газ по прогнозу, до моего возвращения, о котором будет сообщено соответственно дополнительно. В квартире установлен индивидуальный счётчик.

.

 

 "_____" _______________ 201__                                                         _____________________________

      (дата, месяц, год)                                                                                                        (подпись)

Directorului

SRL „Cahul -gaz”

dlui Ştefan Bratu

de la ____________________________

                     (numele, prenumele)

adresa ___________________________

tel. ____________________________

СERERE

 

Rog de a efectua reamplasarea __________________________________________________________

                                                                                               (marca, tipul utilajului)

(de unde, unde) __________________________________________________________________________________

.

"_____" _________________ 201__                                                          ________________________

               (data, luna, anul)                                                                                                               (semnătura)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Директору 

ООО «Кагул-газ»

г-ну Брату С.А.

от __________________________

             (фамилия, имя, отчество)

адрес

_____________________________

_____________________________

тел. ________________________

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас перенести___________________________________________________________________

                                                                                      (марка, тип прибора)

(откуда, куда)_______________________________________________________________________________________

.

 

 

"_____" _________________ 201__                                                          _____________________________

(дата, месяц, год)                                                                                                                                    (подпись)

 

Directorului

SRL „Cahul-gaz”

dlui Stefan Bratu

de la ____________________________

                             (numele, prenumele)

(adresa)_______________________________

tel. _____________________________

 

 

СERERE

Rog de a efectua lucrările de construcţie-montare _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      

                                                                                (denumirea lucrărilor)

 

(adresa, tel.) ___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

 

 

"_____" _________________ 201__                                                      ________________________

     (data, luna, anul)                                                                                                                            (semnătura)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Директору 

ООО «Кахул-газ»

г-ну Брату С.А.

от ___________________________

            (фамилия, имя, отчество)

Адрес_________________________

______________________________

тел. __________________________

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выполнить работы по монтажу____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                  (наименование работы)

.

 

 

"_____" _________________ 201__                                             _____________________________

            (дата, месяц, год)                                                                                                         (подпись)

Directorului  SRL „Cahul-Gaz”

Dlui  Ştefan Bratu

de la _____________________________

domiciliat _________________________

__________________________________

 

tel. _______________________________

 

 

CERERE

Solicit instalarea echipamentului de măsurare la adresa sus indicată cu semnarea contractului de integritate și păstrare a echipamentului.

 

"_____" _________________ 201__                ___________________________

           (data, luna, anul)                                                                          (semnătura)

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директору  ООО «Кахул - газ»

г-ну Брату С.А.

от __________________________

прож._______ __________________

_______________________________

тел. ___________________________

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Прошу установить измерительное оборудование по вышеуказанному адресу с подписанием договора о целостности и сохранности оборудования. 

 

 

 

"_____" _________________ 201__                                          _____________________________

         (дата, месяц, год)                                                                                    (подпись)