AVERTIZARE !!!

 

În  cazul  executării  unor  lucrări  de  salubrizare , telefonizare  s-au  de  construcţie  a  reţelilor  de  aprovizionare  cu  apă  şi  canalizare  a  localităţilor,  care  sunt  urmate  de  executarea  lucrărilor  de  terasament este necesar coordonarea şi obţinerea autorizaţiei (Misiunei  cu  privire  la  executarea   lucrărilor  de  terasament) în  scris  emisă  de  SRL,,Cahul-Gaz,, .

         Executarea  lucrărilor de  terasament   în  lipsa  ,,Misiunei  cu  privire  la  executarea   lucrărilor  de  terasament,,   sunt   deseori  însoţite  de deteriorarea  conductelor  de  gaze  existente. Aceste  deteriorări   provoacă  incomodităţi  consumatorilor  de  gaze , cheltuieli  enorme  pentru  restabilirea  conductelor  deteriorate  şi   restabilirea livrării  gazelor ,  compensarea  perderilor  de  gaze  naturale ,  care  conform  legislaţiei  în  vigoare  vor  fi  restituite din  contul  celor  care  au  provocat  deteriorarea.

          Vă avertizăm   că  în  conformitate  cu  p.6.3.41  a  ,,Regulilor  de  securitate  în  ramura  gazificării,,  în cazul  necesităţii  executării  lucrărilor  de  terasament  în  zonele  unde  sunt  amplasate  conducte  de  gaze  subterane  este  necesar:

  • Pînă la  inceperea executării  lucrărilor  de  terasament să  se  coordoneze  documentaţia  de  proiect  şi  să  se  obţină  de  la  întreprinderea  de  exepluatare  a  gospodăriei  de  gaze -  SRL  ,,Cahul  Gaz,,  a  ,,Misiunei  cu  privire  la  executarea   lucrărilor  de  terasament,, ,
  • să se  invite  printr-un  preaviz  de  trei zile  pînî la  începerea  lucrărilor , reprezentantul   SRL ,,Cahul Gaz,,( tel. 0299-4-26-96) la  locul  respectiv,în  comun  de  stabilit  traseul conductei  de  gaze  cu întreprinderea  măsurilor  necesare, asigurănd  protecţia  reţelilor  de  gaze,
  • să  se  execute  lucrări de  terasament  în zona  de  protecţie  a  conductelor  de  gaze  subterană   numai  pe  sectoarele  coordonate  în  scris  cu  şeful  de  sector (maistrul  SRL,,Cahul Gaz,,)şi  numai  în  prezenţa  reprezentantului           SRL ,,Cahul Gaz,, conform informaţiei  indicate  in ,,Misiunei  cu  privire  la  executarea   lucrărilor  de  terasament,, obţinută   ,

 

                                                                                           Administraţia „ Cahul-gaz”

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

 

_SRL  ,,Cahul Gaz_,,_

(denumirea  întreprinderii )

_____________________________

(localitatea)

 

_____________________________

(subdiviziunea)

 

_____________________________

(responsabil)

Un  exemplar  se  înmînează  reprezentantului întreprinderii ,  care  efectuiază  lucrările  de  terasament, exemplearul doi  se  păstrează la  întreprinderea  furnizor   de  gaze

 

Misiunea00  

cu  privire  la  efectuarea  lucrărilor  de  terasament

 

Eliberată ______________________________________________________________________________

(denumirea  întreprinderii , adresa,  nr.de  telefon  )

 

Conform  deciziei  № _______ din  ________ se  prevede   efectuarea  lucrărilor  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ,

(strada  ,por’iunea , terenul )     

 

Comunicăm , că  conducta de  gaze –traseul nr. № _______ cu  diametrul D _______ mm este  pozat  la  adăncimea  de  ___________m  conform reperelor  de  indentificare  aplicate  pe _______foi  în  corespundere  cu  schema  anexată.

  Pînă  la  începutul  lucrărilor  se  solicită  prezinţa reprezentantului  întreprinderii  furnizor  de gaze  la  locul  de  efectuare  a  lucrărilor.

   Se  interzice  efectuarea  lucrărilor  de  terasament  sau  rutiere  în  locurile,unde  se  intersectează cu  conductele  de  gaze ,  precum  şi astuparea şanţului unde  a  fost  dezgolită  conducta de  gaze  ,  fără   reprezentantul întreprinderii  furnizor  de gaze  .

   Pînă la  excavarea  terenului  cu  mecanizme ,  pozarea  conductei  de  gaze  trebuie  să  fie  determinată  prin  săparea  manuală  a  sondajelor ,  fiind  transmisă  reprezentantului  întreprinderii   furnizor  de  gaze  şi marcată  pe  loc  prin  repere.

    Efectuarea  lucrărilor  de  terasament  în  apropierea  cnductei  de  gaze  trebuie  să  fie  effectuate  manual  cu  lopeţi , nu  se  admite  utilizarea  excavatoarelor,  buldozerelor, compresoarelor   şi  altor  mecanizme  fără  autorizarea  reprezentantului  întreprinderii   furnizor  de  gaze.

   În  cazul  în  care  la efectuarea  lucrărilor  de terasament  conducta de  gaze  va  fi  determinată ,  lucrările  în  acest  sector  trebuie  să  fie  sistate , personalul  evacuate  din  tranşee,  iar  despre  cele  întîmplate  de informat  întreprinderea  furnizor  de  gaze  prin  telefon  sau  prin  alte  surse  de  comunicaţii.

  Deteriorarea  conductei de  gaze  poate  cialisfrance24.com cauza  accidente  sau avarii.

  Pentru  deteriorarea  conductei  de  gaze  contraveientul  este  tras  la  răspundere  administrativă  sau  penală   în  dependenţă  de  paguba  cauzată.

   În  cazul  dezgolirii  cordoanelor  de  sudură   sau  a  porţiunilor  conductei  de  gaze  pe  o  lungime  mai  mare  de 2 m este  necesar  de  instalat  un  support  sub  conducta  de  gaze,  de  împrejmuit  şi  de  protejat  de  posibilile  deteriorări  , conform  regulilor  stabilite  şi  indicaţiilor  respective.

 

  Pe  traseul  conductei de  gaze  se  interzice  amplasarea  construcţiilor  temporare   şi  depozitarea  materialelor   de  construcţie.

   Astuparea  sectoarelor  descoperite  ale  conductei  de  gaze  în  cazul  integrităţii   izolaţiei  acesteia  se  execută  numai  cu  sol  nisipos  în  straturi  cu  tasarea  miniţioasă  şi udarea  cu  apă  în  prezenţa   reprezentantului  întreprinderii  furnizor  de  gaze.

   La  efectuarea  lucrărilor  de  terasament  în  apropierea  conductei  de  gaze  şi  nimeririi  conductei  de  gaze  în  prizma  surpărilor  , excavarea  tranşeelor, săpăturilor  se  efectuiază  numai  în  cazul  instalării  pereţilor  de  sprijin, conform  proiectului  de  organizare  a  lucrărilor,  aprobat  de  către  conducătorul  întreprinderii , care  efectuează  lucrările  de  terasament.

   În  cazul  temperaturii  exterioare  de 0 grade C  şi  mai  joasă  conducta  de  gaze  lichifiate  dezvelită , în  care gazelle  se   pompează  de  la  instalaţia  de  evaporare  este  necesar  de  a  o  izola  termic.

  Misiunea  a  fost  eliberată şi  proiectul  de  desfăşurare  a  lucrărilor  de  terasament  în  locul ( locurile)  de  intersecţie  cu  conductele  de  gaze  subterane  au  fost  primate  de  către  reprezentantul   întreprinderii  furnizor  de gaze

 

__________________                                                                        ___________________

                    (N.P., funcţia)                                                                                                                          (semnătura)

   Misiunea , planurile  sectoarelor  traseului  conductei  de  gaze  pe __________ file  cu  semnele  de  identificare  la  construcţiile  rerestre  existente  îmi  sunt   prezentate

 

__________________                                                                        ___________________

                    (N.P., funcţia)                                                                                                                          (semnătura)

 

 Inginer –sef  SRL „Cahul-gaz”        

Tel.4-26-96

__________________                                                                        ___________________

                    (N.P., funcţia)                                                                                                                          (semnătura)

 

 

   «____» ______________ 2016                                               Termen de  păstrare -permanent